Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łańcuta
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd  / Wydziały  / Wydział Finansowy  / Zadania wydziału
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zadania wydziału Zadania wydziału

 Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1)    w zakresie planowania budżetowego:

a)    opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do Wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta w celu przygotowania projektu budżetu, ich analiza i weryfikacja,

b)    opracowywanie projektu budżetu wraz z objaśnieniami we współpracy z Wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi miasta,

c)     opracowywanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

d)    informowanie jednostek organizacyjnych miasta o kwotach dochodów i wydatków ujętych     
w projekcie budżetu miasta, uchwale budżetowej i uchwałach zmieniających budżet,             
a niezbędnych do opracowania planów finansowych,

e)    kontrola zgodności z budżetem Miasta planów finansowych miejskich jednostek organizacyjnych , przekazywanie jednostkom środków finansowych , nadzorowanie gospodarki środkami,

f)     przekazywanie miejskim jednostkom organizacyjnym oraz wydziałom urzędu informacji związanych z wykonywaniem budżetu,

g)    sporządzanie wieloletniej prognozy finansowej, analiz dotyczących finansowania deficytu budżetowego,

h)    opracowywanie projektów uchwał rady oraz zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu miasta   
 i jego zmian,

i)      przygotowywanie materiałów do przetargu na bankową obsługę budżetu Miasta wspólnie        
 z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych,

j)     opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wynikających z przepisów ustawy           
o rachunkowości, dotyczących przyjętej polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

2)    w zakresie sprawozdawczości budżetowej:

a)    sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej:

- z wykonania dochodów gminy,

- z wykonania wydatków,

- o nadwyżce/deficycie,

- o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

- o stanie należności według tytułów dłużnych,

b)    przyjmowanie i uzgadnianie sprawozdań jednostek budżetowych z wykonania dochodów        
 i wydatków, dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, funduszy celowych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,

c)     sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu miasta,

d)    sporządzanie rocznego bilansu budżetu miasta,

e)    sporządzanie zbiorczych i łącznych bilansów jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, bilansu skonsolidowanego,

f)     sporządzanie;

- kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta,

- informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze roku budżetowego,

- sprawozdań rocznych z wykonania budżetu miasta,

- informacji, ankiet dotyczących budżetu miasta.

3)    w zakresie rachunkowości organu finansowego miasta:

a)    prowadzenie rachunkowości organu finansowego miasta,

b)    ewidencja analityczna:

- dochodów budżetowych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia,

- dotacji celowych na zadania administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień,

- środków przekazywanych jednostkom budżetowym,

- lokat terminowych,

- rozrachunków z urzędami skarbowymi z tytułu pobieranych przez nie dochodów,

- ewidencja przychodów z pożyczek, kredytów, i obligacji oraz terminowa realizacja spłat,

  zgodnie z zawartymi umowami,

- sporządzanie dyspozycji bankowych środków budżetu dla poszczególnych dysponentów,

- terminowe przekazywanie należności Skarbu Państwa, otrzymanych z jednostek

 organizacyjnych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- ewidencja syntetyczna i analityczna środków pieniężnych otrzymanych z funduszy

              pomocowych,

- ewidencja rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów i wydatków,

- ewidencja planowanych dochodów i wydatków budżetu według dysponentów oraz

 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

- sporządzanie wydruków ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- rozliczanie we współpracy z Wydziałami otrzymanych dotacji.

4)    w zakresie obsługi finansowo-księgowej Urzędu:

a)    opracowywanie planów dla zadań realizowanych przez jednostkę:

- opracowywanie we współpracy z Wydziałami projektu planu finansowego Urzędu,

- opracowywanie wniosków dotyczących zmian w planie finansowym Urzędu,

b)    sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu:

- sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych z wykonania dochodów

 i wydatków,

- sprawozdań kwartalnych z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji

 rządowej,

- sprawozdań kwartalnych o stanie należności według tytułów dłużnych,

- sprawozdań kwartalnych o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,

- o stanie środków na rachunkach bankowych,

- o wydatkach strukturalnych,

- bilansu Urzędu wraz z załącznikami,

- miesięcznych informacji o realizacji planowanych dochodów oraz o zaangażowaniu

 i realizacji wydatków w szczegółowości zadań i klasyfikacji budżetowej,

- innych informacji, analiz dotyczących zadań realizowanych przez Urząd,

- informacji o zaległościach w regulowaniu niepodatkowych należności,

- informacji o udzielonej pomocy publicznej (należności z tytułu dostaw i usług).       

5)    w zakresie rachunkowości Urzędu:

a)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

c)     prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu:

- ewidencja syntetyczna,

- ewidencja analityczna dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd

 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zadań,

- ewidencja analityczna inwestycji miejskich w układzie klasyfikacji budżetowej, zadań oraz

  źródeł finansowania,

- ewidencja analityczna należności z tytułu podatków i opłat w szczegółowości klasyfikacji

 budżetowej,

- ewidencja analityczna należności niepodatkowych (dzierżawa terenu, najem lokali)

 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz ewidencja szczegółowa w księgach

 pomocniczych według kontrahentów,

- ewidencja analityczna rozrachunków z dostawcami,

- ewidencja analityczna dochodów i wydatków zadań zleconych,

- ewidencja analityczna dotacji przekazanych na realizację zadań gminy,

- ewidencja analityczna sum depozytowych i sum na zlecenie.

d)    obsługa kasowa Urzędu,

e)    ewidencja księgowa i rozliczanie podatku od towarów i usług, na podstawie rejestru sprzedaży,

f)     prowadzenie ewidencji pozabilansowej zaangażowania środków budżetowych obciążających plan finansowy Urzędu,

g)     obsługa finansowo-księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

h)    obsługa finansowo-księgowa sum depozytowych,

i)      opracowywanie dyspozycji przelewu środków,

j)     prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

k)    prowadzenie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów.

6)    w zakresie realizacji dochodów niepodatkowych oraz wydatków określonych planem finansowym jednostki:

a)    prawidłowe i terminowe ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,

b)    pobieranie wpłat i terminowe dokonywanie zwrotów nadpłat,

c)     prowadzenie rejestru faktur VAT i terminowe wysyłanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty lub faktur z tytułu świadczonych usług,

d)    terminowe wysyłanie do zobowiązanych upomnień oraz podejmowanie w stosunku do nich czynności zmierzających do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji,

e)    w zakresie i na zasadach określonych w przepisach przygotowywanie projektów rozstrzygnięć
w sprawie umorzenia należności nieściągalnych, bądź podejmowanie działań określonych      
w przepisach.

7)    w zakresie płac i świadczeń pracowniczych:

a)    sporządzanie list płac oraz obliczanie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych dla pracowników Urzędu,

b)    przygotowywanie wypłat należności z tytułu umów zleceń i o dzieło, diet radnych                   
i przewodniczących zarządów rad osiedli, świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń biegłych     
i członków miejskich komisji,

c)     naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat wynagrodzeń i innych należności, oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne          
 i Fundusz Pracy,

d)    sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla urzędu skarbowego,

e)    rozliczanie rocznego podatku dochodowego pracowników Urzędu,

f)     sporządzanie wniosków do powiatowego urzędu pracy o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnienia socjalnego,

g)    obliczanie wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych i ustalenia kapitału początkowego pracowników Urzędu,

h)    sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu na żądanie pracownika,

i)      terminowe rozliczanie potrąceń od wynagrodzeń,

j)     sporządzanie we współpracy ze stanowiskiem właściwym w zakresie kadr kwartalnych,          
 i rocznych sprawozdań z zatrudniania i wynagrodzeń.

8)    w zakresie ewidencji majątku Urzędu;

a)    ewidencja księgowa syntetyczna i analityczna środków trwałych, wartości niematerialnych       
i prawnych, pozostałych środków trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych,

b)    naliczanie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

c)     sporządzanie sprawozdań do GUS – środki trwałe

9)    przygotowywanie projektów rozstrzygnięć o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z przepisami prawa,

10) w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych:

a)    prowadzenie spraw dotyczących;

- podatku od nieruchomości,

- podatku rolnego,

- podatku leśnego,

- podatku od środków transportowych,

- opłaty targowej,

- opłaty skarbowej,

- opłaty eksploatacyjnej

b)    prowadzenie kontroli podatkowej,

c)     prowadzenie postępowań w sprawach odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty, umorzenia podatków i opłat,

d)    sporządzanie informacji o skutkach udzielonych ulg podatkowych oraz o skutkach obniżenia stawek podatkowych,

e)    sporządzanie sprawozdań o wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz                 
o zaległościach przedsiębiorców,

f)     sporządzanie i wydawanie zaświadczeń:

- o stanie majątkowym podatników,

- o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,

g)    prowadzenie postępowania w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz jej zwrotu,

h)    opracowywanie projektów uchwał w sprawach wysokości stawek podatkowych,

11) w zakresie rachunkowości podatkowej i egzekucji podatków i opłat lokalnych:

a)    prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych,

b)    prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji – przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz zaliczeń nadpłat z tytułów podatków i opłat,

c)     sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów,

d)    terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jak upomnienia i tytuły wykonawcze,

e)    bieżące uzgadnianie obrotów kasowych i bankowych z tytułu dokonywanych wpłat,

f)     przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat,

g)    ustalanie na podstawie ewidencji księgowej, danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,

h)    wydawanie bloczków opłaty targowej oraz rozliczanie wpływów z tej opłaty,

i)      prowadzenie spraw poboru opłaty targowej,

j)     wydawanie zaświadczeń:

- o dokonaniu wpłat,

- o wysokości zaległości podatkowych.

 data wytworzenia2013-11-07
data udostępnienia2015-01-05
sporządzone przezSkarbnik Miasta Łańcuta - Zofia Baran
opublikowane przezInformatyk - Bogusław Dubiel
ilość odwiedzin1692
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.: +48 17 225 22 02, fax: +48 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@