Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łańcuta
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd  / Wydziały  / Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia  / Zadania wydziału
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zadania wydziału Zadania wydziału

Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia należy w szczególności:

1)    w zakresie edukacji i oświaty:

a)    prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta jako organu prowadzącego miejskie przedszkola i szkoły, a w szczególności:

- zakładania, przekształcania i likwidowania miejskich jednostek oświatowych,

- utrzymania tych jednostek,

- kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

- zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

- zapewnienia dzieciom przygotowania przedszkolnego,

- zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

- nadzorowania obsługi ekonomiczno-finansowej miejskich jednostek oświatowych i nadzoru

  nad nimi w tym zakresie,

- powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie miejskiej i odwoływania z tych stanowisk

  oraz wykonywania przez Burmistrza czynności pracodawcy wobec kierowników jednostek

  oświatowych,

- oceniania dyrektorów miejskich jednostek oświatowych,

- zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników,

b)    realizowanie zadań związanych z postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

c)     w zakresie projektów i programów społeczno-edukacyjnych:

- przygotowywanie wniosków edukacyjnych aplikujących o środki rządowe oraz

 pochodzące z innych źródeł, prowadzenie, monitorowanie i rozliczanie pozytywnie

 rozpatrzonych wniosków,

- współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie pozyskiwania i obsługi środków

 rządowych i pochodzących z innych źródeł,

d)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

e)    prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół i placówek niepublicznych,

     w tym prowadzenie rejestrów i ewidencji, oraz nadawania i cofania uprawnień szkoły publicznej,

f)     prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym:

- wyliczanie stawek udzielanych dotacji,

- weryfikacja sprawozdań będących podstawą do przekazywania dotacji,

- nadzór i koordynacja w zakresie zawieranych umów( porozumień) z gminami

 dotyczących ponoszenia kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu,

g)   sprawy związane z realizacją zadań w zakresie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki , kluby dziecięce)

h)   współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania oświaty,

i)    koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością szkół i przedszkoli oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań z terenu miasta,

j)      współpraca ze Skarbnikiem i innymi wydziałami dla określenia kosztów realizacji zadań oświatowych, opracowywania projektu budżetu i sprawozdań z wykonania budżetu,

k)     przekazywanie informacji i materiałów otrzymywanych od organu nadzoru pedagogicznego    

     i innych instytucji do jednostek oświatowych,

2)    w zakresie kultury i sportu;

a)    przygotowywanie projektów rozstrzygnięć organów Miasta w zakresie tworzenia warunków prawno-organizacyjnych
i ekonomicznych dla rozwoju kultury i sportu,

b)    współpraca ze związkami i stowarzyszeniami twórców oraz organizacjami społecznymi           

     w zakresie upowszechniania kultury,

c)     współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym oraz amatorskim ruchem artystycznym,

d)    współpraca i nadzór nad instytucjami kultury i koordynowanie działań dotyczących zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta, a w szczególności z Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,

e)    bieżące monitorowanie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne , współpraca z właściwym merytorycznie wydziałem przy opracowywaniu projektów,

f)     współpraca ze Skarbnikiem i innymi wydziałami dla określenia kosztów realizacji zadań          

     w zakresie kultury i sportu, opracowania projektu budżetu i sprawozdań  z wykonania budżetu,

g)    prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury i ewidencji przypisanych prawem,

h)    współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w mieście, w szczególności opracowywanie projektów uchwał rady dotyczących udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury, sportu i turystyki,

i)      prowadzenie spraw podlegających zleceniu organizacjom pozarządowym z dziedziny kultury, sportu i turystyki oraz dokonywanie ich oceny i rozliczenia merytorycznego,

j)     współpraca i współdziałanie z klubami sportowymi działającymi na terenie miasta,

k)     podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój krajoznawstwa i turystyki,

l)      prowadzenie ewidencji obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi noclegowe oraz kontroli tych obiektów,

m)   prowadzenie spraw związanych z zaszeregowaniem pół biwakowych oraz ich ewidencji,

n)    koordynowanie i nadzór nad organizacją uroczystości związanych ze świętami narodowymi, rocznicami, dniami Miasta,

3)    w zakresie ochrony zdrowia:

a)    prowadzenie spraw związanych z promocja zdrowia oraz zapobiegania patologiom społecznym, realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

b)    prowadzenie spraw związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym :

- powoływania komisji,

- protokołowania posiedzeń, zapewnienia realizacji wniosków,

- prowadzenie dokumentacji prac komisji,

- przygotowywanie posiedzeń komisji w składzie do rozmów interwencyjnych

 i motywowania do leczenia odwykowego,

- przygotowywanie wniosków (kompletowanie dokumentacji osób, które nadużywają

 alkoholu) i przesyłanie do Sądu w celu zastosowania obowiązku poddania się

 leczeniu odwykowemu,

- przygotowywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie

 miasta, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

c)     opracowywanie projektów rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynowanie zadań przyjętych w tych programach,

d)    współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami wspomagającymi realizację zadań własnych miasta dotyczących spraw społecznych,

e)    współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie działań dotyczących zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta w zakresie opieki społecznej,

f)     działanie wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym,

g)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych,

4)    w zakresie sprawa związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy

     z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a)    prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń,

b)    przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów

      alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie miasta,

c)     naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

d)    przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

e)    prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

f)     naliczanie opłat za zezwolenia,

g)    prowadzenie spraw w przedmiocie wygaśnięcia i cofnięcia udzielonych zezwoleń,

h)    prowadzenie sprawozdań i ankiet z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

       i opłat za korzystanie z tych zezwoleń,

5)    prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dni i godzin otwierania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności,

6)    w zakresie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej:

a)    przyjmowanie i potwierdzanie przyjęcia wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji                

     i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

b)    przekształcanie wniosków pisemnych o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego   

     i przesyłanie do CEIDG,

c)     wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia wniosków o wpis do CEIDG,

d)    archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG,

e)    wydawanie zaświadczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

7)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,

8)    prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami

 data wytworzenia2013-11-08
data udostępnienia2017-08-22
sporządzone przezKierownik Wydziału EK - Grzegorz Paczocha
opublikowane przezInformatyk - Bogusław Dubiel
ilość odwiedzin1461
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.: +48 17 225 22 02, fax: +48 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@