Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łańcuta
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd  / Wydziały  / Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  / Zadania wydziału
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zadania wydziału Zadania wydziału

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

1)    w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

a)    realizacja zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, a w tym:

- przygotowywanie projektu miejskiego programu ochrony środowiska oraz jego  zmian;

- nadzór merytoryczny nad realizacją oraz sporządzanie w przypisanych terminach

 sprawozdań z miejskiego programu ochrony środowiska i przedkładanie,

- udostępnianie miejskiego programu ochrony środowiska w Biuletynie Informacji Publicznej;

- dokonywanie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;

- prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć o wydanie decyzji

  o środowiskowych uwarunkowaniach,

- przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu

 instalacji i urządzeń negatywnie oddziaływujących na środowisko,

- sporządzanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji

 stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska i przedkładanie ich właściwym

 organom;

- kompletowanie i uaktualnianie informacji z obszaru miasta zawartych w wojewódzkiej bazie

  informacji o korzystaniu ze środowiska,

- prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w przedmiocie

 nakazania osobom fizycznym eksploatującym instalacje wykonanie czynności

 zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

 wstrzymania użytkowania; wyrażenia zgody na podjęcie wstrzymanej działalności

 lub użytkowania;

- sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

 w zakresie objętym właściwością organu;

- występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia

   przeciw przepisom o ochronie środowiska;

- przygotowywanie projektów wystąpień do wojewódzkiego inspektora ochrony

 środowiska o podjęcie działań będących w jego kompetencji;

- przygotowywanie w przypisanym terminie w uzgodnieniu z właściwą komórką

   projektu przychodów i wydatków miejskiego funduszu ochrony środowiska

 i gospodarki wodnej;

- sprawowanie merytorycznego nadzoru w zakresie zadań realizowanych w ramach

   miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz realizacja

   przydzielonych do wykonania zadań z programu;

- współdziałanie z organizacjami i instytucjami w sprawach ochrony środowiska;

2)    realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach, a w tym:

a)    przygotowywanie miejskiego planu gospodarki odpadami oraz jego zmian;

b)    udostępnianie miejskiego programu gospodarki odpadami w Biuletynie Informacji Publicznej;

c)     nadzór merytoryczny nad realizacją oraz sporządzanie w przypisanych terminach sprawozdania

     z realizacji miejskiego planu gospodarki odpadami oraz przedkładanie sprawozdania właściwym organom;

d)    opiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

e)    opiniowanie wniosków w sprawie o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności 

     w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

f)     opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na przywóz odpadów z zagranicy

     na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w przypadkach o których mowa w art.10 ustawy 

     o międzynarodowym obrocie odpadami;

g)    przyjmowanie informacji o których mowa w art.12 ustawy o międzynarodowym

     obrocie odpadami;

h)    prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w przedmiocie nakazania    posiadaczowi odpadów usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania

     lub magazynowania;

3)    prowadzenie spraw z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, realizacji zadań utrzymania czystości i porządku w mieście, oraz tworzenia warunków niezbędnych dla ich realizacji,

     w szczególności;

a)    organizowanie i koordynowanie działań w zakresie objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

b)    nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

c)     prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

d)    udostępnianie na stronie internetowej urzędu informacji o gospodarowaniu odpadami, przewidzianych przepisami prawa,

e)    dokonywanie corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

f)     przygotowywanie projektów dokumentów określających wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

g)    prowadzenie spraw w zakresie organizacji ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

h)    prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt,

i)      prowadzenie spraw z zakresu znakowania obszarów dotkniętych lub zagrożonych choroba zakaźna zwierząt,

j)     prowadzenie spraw związanych opracowaniem „Regulaminu utrzymania czystości                  

     i porządku na terenie miasta”,

k)    nadzór nad realizacją obowiązków przypisanych ustawą właścicielom nieruchomości            

     w zakresie utrzymania czystości i porządku,

l)      prowadzenie postępowań w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku,

m)   przygotowywanie projektów uchwał Rady przypisanych przepisami ustawy                          

     o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

n)    przygotowanie i realizacja zadań przypisanych Miastu gospodarowania odpadami komunalnymi,

o)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

 zwłok zwierzęcych i ich części,

p)    dokonywanie wpisu i prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

q)    prowadzenie spraw związanych ze spraw ze sporządzeniem rocznego sprawozdania              

    z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym ścieków komunalnych),

r)     prowadzenie spraw związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów ustawy         

     o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

s)     prowadzenie spraw związanych z kampanią informacyjną na temat praw                              

     i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w prawie miejscowym,

4)    realizacja zadań wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym                                     i elektronicznym,

5)    realizacja zadań wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

6)    w zakresie rolnictwa i gospodarki wodnej,

a)    prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami    

     i chwastami,

b)    współdziałanie z samorządami rolniczymi, prowadzenie spraw dotyczących wyborów do

     izb rolniczych,

c)     współdziałanie z administracją rządową w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

d)    realizacja zadań związanych ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych

choroba zakaźną zwierząt,

e)    świadczenie pomocy rolnikom w zakresie sporządzania wymaganych przepisami

prawa dokumentacji;

7)    realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt , a w tym

a)    przygotowywanie projektów decyzji o czasowym odebraniu zwierząt;

b)    przygotowywanie projektów zezwoleń na prowadzenie hodowli i utrzymywanie psa

 rasy uznawanej za agresywną;

c)     przygotowywanie projektu programu zapobiegającego bezdomności zwierząt;

8)    rekultywacja i melioracja gruntów; w tym pod rodzinne ogrody działkowe;

9)    realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w tym:

a)    zatwierdzanie ugód dotyczących zmiany stosunków wodnych na gruncie,

b)    rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych do stanu pierwotnego,

c)     nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wody przed

            zanieczyszczeniem lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody,

10) w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody

a)    realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody;

b)    prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;

c)     ochrona zieleni w mieście, w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew                         

  i krzewów oraz nakładanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew                        

    i krzewów;

11) realizacja zadań z ustawy prawo geologiczne i górnicze,

12) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo łowieckie.

 

 data wytworzenia2013-11-12
data udostępnienia2015-01-08
sporządzone przezKierownik Wydziału OŚ - Anna Rochecka
opublikowane przezInformatyk - Bogusław Dubiel
ilość odwiedzin1873
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.: +48 17 225 22 02, fax: +48 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@