Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta
Menu góra
Strona startowa Rada Miasta Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2017, bieżące, menu 593 - BIP - Urząd Miasta Łańcuta”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

2017

Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 Rady Miasta Lańcuta z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017 (.pdf)


Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 (.pdf)

Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXVII/254/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2018 Nr XXXVII/253/2017  Rady  Miasta  Łańcuta z  dnia 18 grudnia 2017 r.(.pdf)

Uchwała Nr XXXVII/252/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XXXVII/251/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XXXVII/250/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok (.pdf)

Uchwała Nr XXXVII/249/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2017 r.w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/248/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania  nazwy drodze   wewnętrznej
w mieście Łańcucie (.pdf)


Uchwała Nr XXXVI/247/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul.Podzwierzyniec (.pdf)


Uchwała Nr XXXVI/246/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul.Polnej (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/245/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/244/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/243/2017 Rady Miasta Lańcuta z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/242/2017   Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej
nr1 im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XXXVI/241/2017   Rady Miasta    Łańcuta   z   dnia 23 listopada  2017 r.  w sprawie  stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego   Zespołu   Szkół nr1   w   Łańcucie   w skład, którego  wchodzi  Szkoła Podstawowa nr4  im. Jana Pawła II
w Łańcucie i Publiczne Gimnazjum nr2 w Łańcucie w oś  mioletnią Szkolę Podstawową nr4 im.Jana Pawła II w Łańcucie ul.Jana Kochanowskiego 6 (.pdf)


Uchwała Nr XXXVI/240/2017   Rady  Miasta  Łańcuta  z  dnia  23 listopada  2017 r.  w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia
dotychczasowej   sześcioletniej   Szkoły   Podstawowej   nr 3  im. 10  Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie ul. 29 Listopada 21
w  ośmioletnią   Szkołę   Podstawową  nr3   im.   10 Pułku  Strzelców    Konnych   w    Łańcucie   ul.  29 listopada  21   (.pdf)


Uchwała Nr XXXVI/239/2017   Rady   Miasta   Łańcuta   z  dnia   23 listopada 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej    sześcioletniej  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 17
w   ośmioletnią   Szkołę   Podstawową nr2   im.   Ks.Jana Twardowskiego   w Łańcucie    ul.  Tadeusza Kościuszki 17    (.pdf)

 
Uchwała Nr XXXVI/238/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie przyjęcia Diagnozy   zapotrzebowania
na wsparcie z EFS dla łańcuckich szkół podstawowych (.pdf)

Uchwała  Nr XXXV/237/2017  Rady   Miasta  Łańcuta  z dnia 26  października 2017 r. w sprawie wprowadzenia   zmian   budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 (.pdf)

Uchwała Nr XXXV/236/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2020"(.pdf)

Uchwała Nr XXXV/235/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian nazw ulic na terenie miasta Lańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 14 września 2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 (.pdf)

Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 14 września 2017 r.w sprawie określenia dochodów podlegających gromadzeniu na wydzielonych rachunkach (.pdf)

Uchwała Nr XXXIV/232/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 14 września 2017 r.w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Miasta Łańcuta" i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 13 lipca 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XXIV/179/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)


Uchwała Nr XXXIII/230/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 13 lipca 2017 r.o zmianie Uchwały Nr XXIV/178/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Miasta Lańcuta z dnia 13 lipca 2017 r.w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Łańcutem a Województwem Podkarpackim (.pdf)


Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady  Miasta  Łańcuta z dnia 13 lipca  2017 r. w  sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016 r.(.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 13 lipca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 13 lipca 2017 r.o zmianie Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta Łańcuta, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 13 lipca 2017 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Miasta Lańcuta z dnia 13 1ipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 (.pdf)

Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 (.pdf)

Uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2017 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (.pdf)

Uchwała Nr XXXII/221/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2017 r.w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiących dochody budżetu Miasta Łańcuta, instrumentem płatniczym (.pdf)

Uchwała Nr XXXII/220/2017   Rady   Miasta Łańcuta   z   dnia 21 czerwca 2017 r.w sprawie upowazn1enia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia   do r ealizacji przedsięwzięcia pn.: "Odnowa i przywrócenie funkcji    przyrodniczych
Stawu Browarnego w Łańcucie".(.pdf)


Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Miasta Lańcuta z dnia 21 czerwca 2017 r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXII/218/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2016 rok (.pdf)

Uchwała Nr XXXI/217/2017  Rady Miasta Łańcuta  z  dnia 30 maja 2017 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z Cmentarza Komunalnego w Łańcucie przy ul.Mościckiego (.pdf)


Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2017 r.o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Łańcucie przy ul.Mościckiego (.pdf)

Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 (.pdf)

Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 maja 2017 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20 kwietnia 2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 (.pdf)

Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20 kwietnia 2017 r.w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (.pdf)

Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20 kwietnia 2017 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji Projektu pn.:"Wsparcie rozwoju OZE na terenieROF-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (.pdf)

Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20 kwietnia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej (.pdf)

Uchwała Nr XXX/209/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20 kwietnia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/208/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 marca 2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 marca 2017 r.uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC (.pdf)


Uchwała Nr XXIX/206/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 marca 2017 r.w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/204/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 marca 2017 r. w  sprawie dostosowania  sieci szkół  podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (.pdf)


Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 marca 2017 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 marca 2017 r.w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata 2017 - 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 marca 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych (.pdf)

Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 marca 2017 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp.z o.o.(.pdf)

Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Łańcut na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (.pdf)

Uchwała Nr XXVII/198/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 lutego 2017 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXVII/197/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 lutego 2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2017 (.pdf)

Uchwała Nr XXVII/196/20 17 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 lutego 2017 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata 2018 - 2019 (.pdf)


Uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 16 lutego 2017 r.w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (.pdf)

Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r.w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2017 (.pdf)

Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXVI/192/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr XXVI/191/2017 Rady Miasta Lańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r.w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Łańcutem a Województwem Podkarpackim (.pdf)

Uchwała Nr XXVI/190/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r.w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (.pdf)


Uchwała Nr XXVI/189/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji Projektu pn."Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (.pdf)


Uchwała Nr XXVI/188/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r.zmieniaJąca uchwałę Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut(.pdf)

Uchwała Nr XXVI/187/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 stycznia 2017 r.o przyznaniu dotacji z budżetu Miasta Lańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (.pdf)

Metryka

sporządzono
2017-01-31 przez podinspektor Wydz.OA - Małgorzata Rzeszutek
udostępniono
2018-01-03 00:00 przez podinspektor Wydz.O.A.- Bogusław Dubiel
zmodyfikowano
2018-01-03 13:00 przez Dubiel Bogusław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4796
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.