Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta
Menu góra
Strona startowa Rada Miasta Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, bieżące, menu 622 - BIP - Urząd Miasta Łańcuta”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

2018

KADENCJA VIII (2018 - 2023)

 

Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (.pdf)

Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)


Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 11/19/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców (.pdf)


Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/322/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców (.pdf)


Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Łańcut w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023 (.pdf)


Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniaJącego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na te świadczenia dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (.pdf)

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (.pdf)

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (.pdf)

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019-2021 (.pdf)

Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 1istopada 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (.pdf)

Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniaJąca uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców (.pdf)

Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (.pdf)

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 1istopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta (.pdf) 

 

 
KADENCJA VII (2014 - 2018)


Uchwała Nr XLIX/323/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 listopada 2018 r.w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw referendum w Łańcucie i obwodowych komisji do spraw referendum w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XLIX/322/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 listopada 2018 r.w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców (.pdf)

Uchwała Nr XLIX/321/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 listopada 2018 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.(.pdf)

Uchwała Nr XLIX/320/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 listopada 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XLVIII/319/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną przy ulicy Rynek (.pdf)

Uchwała Nr XLVIII/318/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLVIII/317/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2018 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2018 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019-2021 (.pdf)

Uchwała Nr XLVII/315/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 października 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XLVII/314/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 października 2018 r.w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta oraz aktualności planów miejscowych (.pdf)

Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 października 2018 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji Projektu pn."Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - II etap" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej. (.pdf)

Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 października 2018 r.w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 6 września 2018 r.(.pdf)

Uchwała Nr XLVII/311/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 października 2018 r.w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XLVI/308/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XLVI/309/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLVI/308/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy o referendum loklanym (.pdf)

Uchwała Nr XLV/307/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XLV/306/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 15 przy ul. płk. L. Lisa-Kuli i ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XLV/305/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łańcuta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (.pdf)

Uchwała Nr XLVI 304/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLV/303/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi (.pdf)

Uchwała Nr XLV/302/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLV/301/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (.pdf)

Uchwała Nr XLV/300/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lańcut do realizacji Projektu pn:"Kompleksowa rewitalizacja na ternie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (.pdf)

Uchwała Nr XLV/299/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Lańcut do realizacji Projektu pn.:"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (.pdf)

Uchwała Nr XLV/298/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do realizacji Projektu pn.: "Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji (.pdf)

Uchwała Nr XLIV /297/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XLIV/296/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwalę Nr XXVII/196/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata 2018-2019 (.pdf)

Uchwała Nr XLIV/295/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/192/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)
 
Uchwała Nr XLIV/293/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (.pdf)

Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (.pdf)

Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLIII/290/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLIII/289/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLIII/288/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 r.(.pdf)

Uchwała Nr XLII/286/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lańcuta" (.pdf)

Uchwała Nr XLII/285/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Łańcuta" (.pdf)

Uchwała Nr XLII/284/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Łańcuta" (.pdf)

Uchwała Nr XLII/283/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Łańcuta" (.pdf)

Uchwała Nr XLII/282/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/232/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Miasta Łańcuta" i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu (.pdf)

Uchwała Nr XLII/281/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XLII/280/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2017 rok (.pdf)

Uchwała Nr XLI/279/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (.pdf)

Uchwała Nr XLI/278/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwala Nr XLI/277/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (.pdf)

Uchwała Nr XL/276/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XL/275/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 r.(.pdf)
- wyeliminowano z obrotu prawnego.

Uchwała Nr XL/274/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Lańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XL/273/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XL/272/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na lokal użytkowy położony przy ulicy Tadeusza Kościuszki (.pdf)

Uchwała Nr XL/271/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr XL/270/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (.pdf)

Uchwała Nr XL/269/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XL/268/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie budowy Pomnika Pamięci Narodowej (.pdf)

Uchwała Nr XL/267 /2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/266/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2018 (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/265/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną przy zbiegu ulicy Józefa Piłsudskiego i Jana Cetnarskiego (.pdf)  Załącznik (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/264/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/262/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/261/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/260/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (.pdf)

Uchwała Nr XXXIX/259/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania (.pdf)


Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut (.pdf)Metryka

sporządzono
2018-02-21 przez Inspektor Wydz.O.A - Małgorzata Rzeszutek
udostępniono
2019-01-03 00:00 przez Bogusław Dubiel
zmodyfikowano
2019-01-03 13:51 przez Dubiel Bogusław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3765
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.