BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Miasta Łańcuta  >  A k t u a l n o ś c i  >  Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie  ... czytaj więcej  »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Obszaru Gminy Miasta Łańcut na lata 2014- 2030  ... czytaj więcej  »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie z dn. 10.05.2013 r.  ... czytaj więcej  »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz.przy ul Mościckiego Łańcucie z dn.24.09.2012  ... czytaj więcej  »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz.terenu "Księżych Górek" w Łańcucie z dn.13.08.2012 r.  ... czytaj więcej  »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łańcuta z dn.13.08.2012 r.  ... czytaj więcej  »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta terenu tzw. "Księżych Górek""z dnia 29.11.2011 r  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. "Księżych Górek"z dnia 29.11.2011 r.  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowującym i dróg wewnętrznych w ramach uzbrojenia terenu pod Strefę Ekonomiczną w Łańcucie".  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi łączącej ul. Mościckiego oraz ul. Traugutta w Łańcucie"  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

projekt zmiany nr1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łańcuta  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Łańcuta na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Łańcuta na lata 2009-2015  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

w sprawie remontu dróg w Łańcucie  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Łańcuta na lata 2009-2015  ... czytaj więcej  »

Postanowienie Wojewody Podkarpackiego

w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego rozbudowy drogi krajowej Nr4  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego rozbudowy drogi krajowej Nr4 (E40  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

Decyzja w sprawie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku na dz.nr 3417 przy ul.Piekarskiej.(16.07.2009 r.)  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

Decyzja w sprawie modernizacji i doposażenia infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego.(16.07.2009 r.)  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

w sprawie rozbudowy drogi krajowej Nr4 (E40)- działki wchodzące w całości pod inwestycję  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

Decyzja w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA.(05.01.2009 r.)  ... czytaj więcej  »

Postanowienie Burmistrza Miasta Łańcuta

Negatywne oddziaływanie działalności gospodarczej na stan powietrza - Białobrzegi (30.10.2008 r.)  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

Przebudowa poddasza części budynku oddziału psychiatrycznego szpitala, na oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży(05.09.2008 r.)  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

Rozbudowa budynku domu kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na usługi administracji (urząd stanu cywilnego  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rozszerzenia terenu istniejącego cmentarza komunalnego przy ul.Mościckiego w Łańcucie.(10.07.2008 r.)  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

Przełożenie gazociągu wysokoprężnego DN400 (03.07.2008 r.)  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

"Obwieszczenie Wojewody podkarpackiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja lininii kolejowej E30 (III korytarz) na odcinku Kraków - Medyka - granica państwa w obszarze województwa podkarpackiego"  ... czytaj więcej  »

Postanowienie Wójta Gminy Łańcut

"Przełożenie gazociągu wysokoprężnego DN400" w związku z rozbudową drogi krajowej nr 4.  ... czytaj więcej  »

Wystąpienie Wójta Gminy Łańcut

uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przełożenie gazociągu wysokoprężnego DN400" w związku z rozbudową drogi krajowej nr 4 - Jędrzychowice - Korczowa z dn.12.05.2008  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie i wystąpienie Wójta Gminy Łańcut

Przełożenie gazociągu wysokoprężnego DN400  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

decyzja umarzająca postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

dotyczące modernizacji linii kolejowej E 30 (HI korytarz) na odcinku Kraków - Medyka - granica państwa w obszarze województwa podkarpackiego  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.02.2008r.  ... czytaj więcej  »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta

W sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA  ... czytaj więcej  »
Liczba wyświetleń | 43696
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH