BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Miasta Łańcuta  >  A k t u a l n o ś c i  >  Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informację udostępniono: 30.10.2013 14:58


 Burmistrz Miasta Lańcuta zawiadamia, że Prezydent Miasta Rzeszowa działając w imieniu  gmin tworzących
      Rzeszowski Obszar Funkcjonalny ogłosił otwarty nabor Partnerów spoleczno- gospodarczych  do udzialu
      w pracach nad opracowaniem Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego /30.10.2013

 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Łańcuta projektu planu urządzenia
      lasu Bażantarnia - Dębnik w Łańcucie na lata 2014-2023 / 08.10.2013

 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcut, które odbędzie się w dniu 20 września 2013 r
       /piątek/ o godz. 15.00 w sali Nr 27 Urzędu Miasta Łańcuta, ul. Pl. Sobieskiego 18.

 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta na dzień 23 września 2013 r./poniedziałek/
      o godz. 16 00 w sali Nr 27 Urzędu Miasta Łańcuta, ul. Pl.Sobieskiego 18.

 Prowadzenie zajęć artystycznych i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży jako formy
      przeciwdziałania uzależnieniom. Udział Zespołu Tanecznego GRACJA w Pucharze Świata w Czechach.
      (tytuł zadania publicznego) w okresie od 26.09.2013r. do 30.1 0.2013r w formie wsparcia realizacji
     zadania publicznego./17.09.2013


 Ogłoszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 Starosta Przemyski podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku prowadzonego postępowania 
      administracyjnego Starosta Przemyski wydał decyzję zatwierdzającą "Dokumentację 
      geologiczno-inżynierską z rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla 
      inwestycji "Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej - budowa odcinka trasy 
      rowerowej na terenie województwa podkarpackiego''/06.08.2013


 Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej - budowa odcinka trasy rowerowej na terenie
       województwa  podkarpackiego /22.07.2013

Otwarty konkurs fotograficzny fotografii wszystkich obiektów posiadających status zabytku 
       nieruchomego i wpisanych do wykazów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich 
       Konserwatorów Zabytków / 17.07.2013

 Budowa gminnej drogi ul.Szenwalda w Łańcucie /03.07.2013

 Budowa trasy rowerowej w Polsce Wschodniej

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert i ogłoszenie wyników na realizację w 2013 roku zadań publicznych
     Miasta Łańcuta z zakresu: pomocy społecznej, kultury i ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzaleznieniom
     i patologiom społecznym. /15.04.2013

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu miejscowego
      Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ul. Armii Krajowej w Lańcucie /15.04.2013

 Ogłoszenie wyników konkursu projektów na realizację zadania własnego Miasta Łańcuta polegające na
      tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Łańcuta w 2013 roku (.pdf)

 Burmistrz Miasta Łańcuta zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscowego
      Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ul. Armii Krajowej w Lańcucie /25.03.2013


 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia,
      przeciwdziałania uzależnienieom i patologiom społecznym (.pdf)

      Załącznik - Wzór oferty (.doc)                   Załącznik - Wzór sprawozdania (.doc)

 

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza konkurs projektów na realizację zadania własnego Miasta Łańcuta, 
     polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miasta Łańcuta
     w 2013 r
.  (.pdf)                                Załącznik - Wzór oferty (.doc)        

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury.
     Załącznik - Wzór oferty (.doc)            Załącznik - Wzór sprawozdania (.doc)

    

 Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 14 marca 2013 roku 
      w sprawie publicznego na rok 2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
      Gminy Miasta Łańcuta w zakresie pomocy społecznej przez MOPS/14.03.2013

 Zarządzenie Nr 261/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia
      wyniku otwartego konkursu ofert oraz zlecenia realizacji zadania publicznego Miasta Łańcuta w 2013 r.
      z zakresu oświaty i wychowania / data ogłoszenia 02.01.2013 r.
    

                                                                    

                                                                                 2012


 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie / data 11.12.2012 r.

 Burmistrz Miasta Łańcuta zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług z zakresu weterynarii
      /data ogłoszenia 6.12.2012 r.

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania przewozu dzieci 
      niepełnosprawnych z terenu miasta Łańcuta do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowaczego
      w Rzeszowie. /data ogłoszenia 5.12.2012 r.

 Informacja Burmistrza Miasta Łańcuta o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi do
      "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
       o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dizałalności pożytku publicznego 
        i o wolontariacie na lata 2012 - 2014". /data 4.12.2012 r.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie / data 23.11.2012 r.

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 3162/3
      o pow. 1521 m2 przy ul. Rynek w Łańcucie z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu./data 20.11.2012 r.

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łańcuta - zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty,
      o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
      i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Łańcuta do wyrażenia opinii lub uwag do zmiany załącznika 
      do „Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łańcuta organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,
      o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
       i o wolontariacie na lata 2012-2014”. / data 19.11.2012 r.

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta - przebudowa drogi - ul. Polnej w Łańcucie / data 08.10.2012 r.

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  o środowiskowych 
      uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej Nr 4 
      Jędrzychowice - Korczowa na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456 - 613+767," w części
      dotyczącej ekranów akustycznych w miejscowości Lubzina odcinek w km 555+800 - 556+500 = 0,7 km 
      strona południowareprezentowanej / data 13.09.2012 r.


 Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 5 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia 
      o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Łańcuta w 2013 r. - na dofinansowanie
      prac lub robót budowlanych przy zabytku ,ogłoszenie i formularz / data 13.09.2012 r.

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łańcuta dotyczące inwestycji pn:"Budowa drogi -ul. Kazimierza Wielkiego
      w Łańcucie" na obszarze Miasta Łańcuta, w powiecie łańcuckim, w woj. podkarpackim / data 23.08.2012 r.

 Zaproszenie do złożenia ofert na "Usunięcie i przeprowadzenie cięć sanitarnych drzew na terenie 
      miasta Łańcuta" / data 20.06.2012 r.

 Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę wraz z nasadzeniem drzew i krzewów na terenie miasta 
      Łańcuta" /data 20.06.2012 r.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Wykonanie oświetlenia ulicznego
      ulicy Batorego oraz Słonecznej w Łańcucie" / data 12.06.2012 r.

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Wykonanie usługi audytu efektywności wykorzystania energii 
      elektrycznej oświetlenia
ulicznego oraz w obiektach jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Łańcut 
      wraz z elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej oraz punktów poboru energii w systemie
      GIS oraz 
przeprowadzenia postępowania na zakup energii" / data 06.06.2012 r.

 Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej 
      z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom / data 05.06.2012 r.

 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel. 17 225 22 02, fax 17 225 20 21 
      zaprasza do złożenia oferty na "Prace pielęgnacyjne starodrzewu - drzewo gatunku dąb szypułkowy,
      obwód 663 cm w Dębniku w Łańcucie / data 04.06.2012 r
.     Zał.foto(.zip)

 Wykonanie oświetlenia ulicznego ul.Batorego oraz ul.Słonecznej w Łańcucie - pobierz załączniki
      zał.nr 1(.zip)  ,  zał.nr2(.zip)   / data ogłoszenia 17.05.2012 r.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania PKP S.A.pod nazwą "Budowa przepustów w km 165.416, 
      166.884, 171.807, 173.159 w ramach zadania projektowego pn.: "Modernizacja linii nr 91 Kraków
      Główny Osobowy -   Medyka i linii nr 92 Przemyśl - Medyka, odcinek Rzeszów - granica państwa.
       /data ogłoszenia 17.05.2012 r.

 Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym
      dla dzieci od 9 do 16 lat /data ogłoszenia 11.05.2012 r.
 

 Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia
      wyników konkursu projektów na realizację zadania własnego Miasta Łańcuta polegającego na tworzeniu
      warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Łańcuta w 2012 roku  
      / data ogłoszenia 26.04.2012 r.

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert oraz zlecenia realizacji zadań publicznych Gminy
      Miasta Łańcuta w 2012 r. z zakresu: kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, przeciwdziałania 
      uzależnieniom i patologiom społecznym / data ogłoszenia 23.04.2012 r.

 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska /data ogłoszenia 17.04.2012 r.

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki 
       z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu / data ogłoszenia 16.04.2012 r.

 Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia 
       nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat / data ogłoszenia 13.04.2012 r.

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza konkurs projektów na realizację zadania własnego Miasta Łańcuta, 
      polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Łańcuta w 2012 r.
      / data ogłoszenia 15.03.2012 r.

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury 
      / data ogłoszenia 15.03.2012 r.

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony 
      zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym/ data ogłoszenia 15.03.2012 r.

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy 
      społecznej w formie zapewnienia gorącego posiłku / data ogłoszenia 15.03.2012 r.

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki 
       z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu / data ogłoszenia 27.02.2012 r.

 Gmina Miasto Łańcut w imieniu której działa Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie ul. Traugutta 20 
      ogłasza przetarg nieograniczony - ustny na najem wiaty blaszanej o pow.- 441 m 2  i przyległego terenu 
      manewrowego o powierzchni - 200 m2 przy ul. Traugutta 13 w Łańcucie (23.02.2012r.)


 Gmina Miasto Łańcut w imieniu której działa Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie ul. Traugutta 20 
       o g ł a s z a przetarg nieograniczony - ustny na najem garażu położonego
       na nieruchomości dz. nr 3082 przy ul. Danielewicza 8 w Łańcucie (23.02.2012r.)

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza wynik otwartego konkursu ofert oraz zlecenia realizacji zadania 
       publicznego Miasta Łańcuta w 2012 r. z zakresu oświaty i wychowania (Zarządzenie nr 25/2012 
       z dnia 02.02.2012 r.)

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania przewozu dzieci 
       niepełnosprawnych z terenu miasta Łańcuta do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
       w Rzeszowie.(09.01.2012 r.)


 Gmina Miasto Łańcut w imieniu której działa Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie ogłasza przetarg 
       nieograniczony - ustny na najem lokalu użytkowego położonego w Łańcucie przy ul. Kościuszki 5
       (09.01.2012 r.)

                                                     

                                                             2011

 Wykaz nieruchomości z terenu miasta Łańcuta przeznaczonych do oddania w najem (15.12.2011r.)

 Przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną (18.01.2011 r.)

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łańcucie informuje, że wszystkie psy powyżej 3-go miesiąca życia 
      podlegają obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (17.01.2011 r.)
 
 

 INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Współpracy Miasta Łańcuta
       z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (29.11.2011 r.)


 Konsultacje społeczne w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami 
       pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
       o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2014
.  (17.11.2011 r.)
       
 WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
       o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
        i o wolontariacie na lata 2012 - 2014
          Załącznik    (17.11.2011 r.)

      Ogłoszenie - Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie, ul. Traugutta 20 informuje, że posiada do sprzedaży
       środki trwałe (24.10.2011 r.) 

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza akcję utylizacji azbestu ! (30.09.2011 r.)

 Ogłoszenie - Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie, ul. Traugutta 20 informuje, że posiada do sprzedaży
       środki trwałe (30.08.2011 r.)
 

 Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego pn."Uroczysty wieczór wspomnień"
      złożona przez Parafię Rzymsko katolicką Chrystusa Króla w Łańcucie (18.08.2011 r.)

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łańcuta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
       zagospodarowania przestrzennego przy ul. Mościckiego w Łańcucie(26.07.2011 r.)

 Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz zlecenia realizacji zadań publicznych 
       Gminy Miasta Łańcuta w 2011 r. z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom
       oraz patologiom społecznym (01.07.2011 r.)

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu miasta Łańcuta
      do wydzierżawienia (29.06.2011 r.)

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych w budynkach
       wielomieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łańcut wyznaczonych do sprzedaży
       wraz z udziałem prawie własności działaki pod tym budynkiem na rzecz najemców (29.06.2011 r.)

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych w budynkach
      wielomieszkaniowych stanowiących własność Miasta Łańcut wyznaczonych do sprzedaży 
      z równoczesnym przekazaniem w wieczyste użytkowanie częsci ułamkowych gruntów pod tymi 
      budynkami na rzecz najemców (29.06.2011 r.)

 Burmistrz Miasta Łańcuta  zmienia  terminy przetargów (21.06.2011 r.)

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja istniejącej hydroforni w budynku 
      gospodarczym Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie (15.06.2011 r.)

 Zarządzenie Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru projektów 
      w ramach konkursu na realizację zadania własnego Gminy Miasta Łańcuta polegającego na 
      tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Łańcuta w 2011 r. (10.06.2011 r.)

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
       z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom oraz innym patologiom społecznym
      
Zał.Nr1 (.doc) , Zał.Nr2 (.doc)  z dn.(09.06.2011 r.)

 Bezpieczna żywność (06.06.2011 r.)

 Ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert oraz zlecenia realizacji zadania publicznego 
       Miasta Łańcuta w 2011 r. z zakresu oświaty i wychowania (30.05.2011 r.)


 Zaproszenie wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót remontowych -
       modernizacja istniejącej hydroforni w budynku gospodarczym Szkoły Podstawowej Nr 2 
       im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie (27.05.2011 r.)


 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
      (26.05.2011 r.)


 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza konkurs projektów na realizację zadania własnego 
      Gminy Miasta Łańcuta, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi 
       sportu na terenie Miasta Łańcuta w 2011 r.
(10.05.2011 r.)       Załącznik (.doc)

 Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza zbiórkę odpadów niebezpiecznych, która odbędzie 
       się w dniach 19 i 20 maja 2011 r. w następujących wyznaczonych punktach na terenie
       Miasta Łańcuta (05.05.2011 r.)

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łańcucie informuje o planowanej akcji 
      szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (04.05.2011 r.)

 

 

 

 


 
Liczba wyświetleń | 43695
  wersja do druku    |      rejestr zmian   |     Poleć stronę  


Wprowadził(a):
Bogusław Dubiel
tel.: (017) 225 3094
e-mail: urzad@um-lancut.pl

Zatwierdził(a):
Bogusław Dubiel

Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH