BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Miasta Łańcuta  >  A k t u a l n o ś c i  >  OICP

Obwieszczenia inwestycji celu publicznego

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 08-08-2013 r. - dla Inwestora: P. Ewa Gwizdak
ul. Armii Krajowej 25 37-100 Łańcut P. Piotr Ryznar ul. Piłsudskiego 133 37-100 Łańcut
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji
Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję
pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 2642/1, 2642/2,
2642/3, 2642/4, 2642/5, 2642/6, 2642/7, 2706,2663/2, 2664 przy ul. 29 Listopada w Łańcucie.
       

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 23-01-2013 r. - dla Inwestora: P. Tomasz Kuźniar
ul. Jagielońska 17 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
"Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nn 04 kV" na działkach nr 3282/1, 3282/2,
3280/2 przy ul. Jagielońska w Łańcucie.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013- 08- 07 - dla Inwestora EUROSTYR Serafin Sp.J.
ul. Polna 2 37-100 Łańcut została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.25.2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.:"Budowa odcinka sieci wodociągowej"
- na działce nr 1667/2 położonych przy ul. Polnej w Łańcucie.


 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013- 08- 07 - dla Inwestora PGNiG SPV4 Sp.z 0.0. Z siedzibą
w Warszawie Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. WspóJna 5 35-205 Rzeszów została wydana decyzja
Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.26.20l3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję
pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" - na działkach nr 2645/1 ,2745/2 położonych przy
ul. 29 Listopada w Łańcucie.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 25.07.2013 r. - na wniosek: Miasta Łańcut
ul. Pl. Sobieskiego 18,37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
- na terenie obejmującym nieruchomość Iii - nr ew. gr. 2887/2, 2802, 2816/4, 2888, 2803/12, położone
w Łańcucie przy ul. Batalionów Chłopskich i ul. S. Batorego.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013-08 -05- dla Inwestora: PGR. Dystrybucja S.A
z/s w Lublinie ul. Garbarsk~ 21 A I , 20-340 Lublin została, wydana decyzja Burmistrza Miasta -
AR.6733.l2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.:
"Budowa sieci kablowej i napowietrznej niskiego napięcia 230V/400V zO,świetleniem
ulicznym" na działkach nr ew. gr. 1887/5,2079/5,2286/4, 1888/1, 193~, 1936/4, 1936/5,
1937/3; 1937/4, 1961, 1938/2, 2328/3, 232911,- 2329/2, 1955/1,1956/6, 195617,233512,
2333/1, 1959/6, 195917, 1959/4, 1960/2, 1982/2, 1982/3,2078/4,2357/4,2343,2358,2349/4,
2349/5,2359/1,2516/5 przy ul. Kraszewskiego w Łańcucie.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013-07 -15- dla Inwestora: Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji ul. Armii Krajowej 57 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
" Budowa budynku socjalno - szatniowego zaplecze obiektu sportowego na
działce nr 3878/40 przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013-07-16- dla Inwestora:Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
" Rozbudowa o schody ewakuacyjne zewnętrzne - budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie"
na działce nr 2989/5 przy ul. Sienkiewicza w Łańcucie.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013-07-17 - dla Inwestora: PGE Dystrybucja S.A
z/s w Lublinie ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta
- AR.6733.21.2113 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci napowietrznej
niskiego napięcia 230V/400V z oświetleniem ulicznym" na działkach nr ew. gr. 2207/2, 2247/1, 2209, 2079/5,
1775/1, 1776, 1803/7, 1754/1, 1755/3, 2119, 1719, 1759/4, 1718/2, 1718/1, 1717, 1708/14, 1708/15,
1707, 1756, 1777/1, 186114, 1846/4, 1845/3, 1862/1, 1847/5, 2250, 1848/1, 1858/2,1859/2, 1860,
1893/1, 1886, 1885, 2286/1, 2285/1 przy ul. Kraszewskiego w Łańcucie oraz na działkach nr ew. gr. 124116,
124113, 3378, 1340/1, 124112, 124111, 1218, 1338/6 w Krzemienicy (Gm. Czarna).

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 27.06.2013 r. - dla: Łańcuckiego Zakładu Komunalnego
Sp. z 0.0.w Łańcucie ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta
- znak AR.6733.22.20l3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci wodociągowej 
- na dz. o nr ew. gr. 4877/4, 4806/5, 4774/4, 4764/2, , położonej w Łańcucie przy ul. Traugutta.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 27.06.2013 r. - dla: Karpacka Spółka Gazownictwa
Sp. z 0.0.w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5 B, 35-205 Rzeszów
została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - znak AR.6733.23.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na dz. o nr ew. gr. 1075110, 1075/11,
1176/1 1160/2, położonej w Łańcucie przy ul. Dębnik.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 21.06.2013 r. - dla Inwestora: Karpacka Spółka Gazownictwa
Sp.zo.o. w Tarnowie Oddział -Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5 35-205 Rzeszów
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia "- na działkach nr 2745/1,
274512 przy ul. 29 Listopada.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu
       publicznego pn: "Budowa odcinka sieci wodociągowej" przy ul. Polnej w Łańcucie.

 Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn: "Budowa odcinka sieci
       kanalizacji sanitarnej" przy ul. 3-go Maja w Łańcucie.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013-06-07 r. - dla Inwestora:Karpacka Spółka Gazownictwa
Sp.z 0.0. w Tarnowie Oddział- Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5 35-205 Rzeszów
została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.18.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na inwestycję pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" - na działkach nr 4382/3, 438112,
4585/2, 4386, 4387, 4648/1, 459111, 4592/1, 4593/1, 4594, 4595/3, 4595/5 położonych przy ul. W. Rutkiewicz
w Łańcucie.

 Obwieszczenie -  zawiadamia się, że w dniu 5.06.2013 r. - dla: P. Dorota i Mariusz Węglarski
P. Monika i Krzysztof Superson została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - znak AR.6733.11.2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej"- na działkach o nr
ew. gr. 4648/1, 4595/1, 4594, 4593/1, 4650, 4592/6, 4592/1, położonych w Łańcucie przy ul. W. Rutkiewicz.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013-06 -03- dla Inwestora: PGE Dystrybucja S.A
Z/S w Lublinie ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci
kablowej i napowietrznej niskiego napięcia 230V/400V z oświetleniem ulicznym" na działkach nr ew.
gr. 1887/5, 2079/5, 2286/4, 1888/1,1935, 1936/4, 1935/5, 1937/3, 1937/3, 1937/4, 1961, 1938/2,
2328/3, 2329/1, 2329/2, 1955/1,1956/6, 195617,233512, 2333/1, 1959/6, 195917, 1959/4, 1960/2,
1982/2, 1982/3, 2078/4, 2357/4, 2343, 2358, 2349/4, 2349/5, 2359/1, 2516/5 przy ul.
Kraszewskiego w Łańcucie.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 24.05.2013 r. - na wniosek: Karpacka Spółka
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5 B, 35-205 Rzeszów
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie obejmującym nieruchomości
nr ew. gr. 1075/10, 1075/11,1176/1,1160/2, położone w Łańcucie przy ul. Dębnik.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 24.05.2013 r. - na wniosek: Łańcucki Zakład
Komunalny Sp. z 0.0. w Łańcucie ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci
wodociągowej - na terenie obejmującym nieruchomość Iii - nr ew. gr.. 4877/4, 4806/5, 4774/4,
4764/2, położone  w Łańcucie przy ul. Traugutta.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013-05-15 (uzupeł. 2013-05-24) - dla Inwestora:
PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie: wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pn.: "Budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 230V/400V z oświetleniem
ulicznym" na działkach nr ew. gr. 2207/2, 2247/1, 2209, 2079/5, 177511, 1776, 180317, 175411, 1755/3,2119,1719,1759/4,1718/2,1718/1, 1717, 1708114, 1708115, 1707, 1756, 177711, 186114,
1846/4, 1845/3, 186211, 1847/5, 2250, 184811, 1858/2, 1859/2, 1860, 189311, 1886, 1885, 228611,
2285/1 przy ul. Kraszewskiego w Łańcucie oraz na działkach nr ew. gr. 124116, 124113, 3378, 1340/1,
124112, 124111, 1218, 1338/6 w Krzemienicy (Gm. Czarna).

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013-05-21 r. - dla Inwestora: Karpacka Spółka Gazownictwa
Sp.z 0.0. w Tarnowie Oddział- Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. WspóJna 5 35-205 Rzeszów
została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.14.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na inwestycję pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"
- na działce nr 5030, 5138/1, 5070/1 położonych przy ul. Orzeszkowej w Łańcucie.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 14.05.2013 r. - dla: Centrum Medyczne
w Łańcucie Sp. z 0.0. ul. I. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut została wydana decyzja
Burmistrza Miasta Łańcuta - znak AR.6733.15.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego oraz budowa zjazdu
drogowego publicznego z ul. Zardeckiego (nr ew. gr. 3975/2) - na dz. nr 3909/8" - na działkach
o nr ew. gr. 3909/8 i 3909/9, położonych w Łańcucie przy ul. I. Paderewskiego.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 13.05.2013 r. - dla: Karpacka Spółka Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5,35-205 Rzeszów
została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - znak AR.6733.l7.20l3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego pn.:  "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew.6760/10
przy ul.Skotnik w Łańcucie.


 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 13.05.2013 r. - dla: Karpacka Spółka Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5,35-205 Rzeszów
została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - znak AR.6733.16.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego pn." Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"  na działkach o nr ew. gr. 1864/7, 1864/8,
1864/10, położonych w Łańcucie przy ul. Polnej.

 Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci kanalizacji
       sanitarnej" przy ul. Matejki

 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie
       lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej" przy ul. 3-go Maja

 Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu likalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci
       wodociągowej"  w rejonie ul. Głowackiego

 Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie
       lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. W. Rutkiewicz"

 Obwieszczenie -  zawiadamia się, że w dniu 19.04.2013 r. - dla: PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie
Rejon Dystrybucji Energii Leżajsk ul. Polna 10a, 37-300 Leżajsk została wydana decyzja Burmistrza
Miasta Łańcuta - znak AR.6733.11.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
"Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej " - na działkach o nr ew. gr. 3553/21,
3553/29, 3553/31, 3552/19, 3552/20, 3551/27, 3560/4, 5155/2, 5198/1, 5154/3, 5157/10, położonych
w Łańcucie przy ul. L. Szenwalda i ul. T. Kościuszki

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 12.04.2013 r. - dla Inwestora: Karpacka Spółka
Gazownictwa Sp.zo.o. w Tarnowie Oddział -Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5
35-205 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji Burmistrza
Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia "
- na działkach nr 4382/3, 43812, 4385/2, 4386, 4387, 4648/1, 4591/1, 4592/1, 4593/1, 4594 , 4595/3,
4595/5 przy ul. W. Rutkiewicz

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 10.04.2013 r. - na wniosek: Karpacka Spółka
Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5,
35-205 Rzeszów
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie obejmującym
nieruchomość Iii - nr ew. gr. 2760/10,  położoną w Łańcucie przy ul. Skotnik.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 10.04.2013 r. - na wniosek: Karpacka Spółka
Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5,
35-205 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie obejmującym
nieruchomość Iii - nr ew. gr. 1864/7, 1864/8, 1864/10, położone w Łańcucie przy ul. Polnej

 Obwieszczenie-- zawiadamia się, że w dniu 9.04.2013 r. - na wniosek: Centrum Medyczne w Łańcucie
Sp. z 0.0. ul. I. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz budowa zjazdu drogowego publicznego z ul. Żardeckiego
(nr ew. gr. 3975/2) - na dz. nr 3909/8

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 3.04.2013 r. - dla: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z 0.0.
ul. I. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - znak
AR.6733.9.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. " Budowa odcinka sieci energetycznej
kablowej SN relacji: Łańcut TMR - Łańcut Szpital oraz sieci energetycznej nN relacji: Łańcut TMR - ZK-3
Muzeum Powozownia" - na działkach o nr ew. gr. 3915/2,3915/11,3914/2,3909/10,3909/9, 3909/6,
położonych w Łańcucie przy ul. 3-go Maja - Armii Krajowej.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2.04.2013 r. - dla: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0.
w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów została wydana decyzja
Burmistrza Miasta Łańcuta - znak AR.6733.l0.20l3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach o nr ew. gr. 2367/1, 2367/2, położonych w Łańcucie
przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2.04.2013 r.- dla: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z 0.0.
ul. I. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - znak
AR.6733.8.20l3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa budynku gospodarczego
- na działkach o nr ew. gr. 3909/9 i 3909/10 położonych w Łańcucie przy ul. I. Paderewskiego.

 Obwieszczenie - zawiadamia się że w dniu 21.03.2013r. dla Inwestora: Karpackiej Spółki Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie, 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 5
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji Burmistrza
Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"
na działkach nr 5030, 5138/1, 5070/1 położonych w Lańcucie przy ul. Elizy Orzeszkowej.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013- 03- 22 - dla Inwestora P. Tomasz Kruk 
ul. Orzegowska 56/1 41-907 Bytom została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.6.2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.: "Budowa wieży teleinformatycznej
transmisji danych o nazwie ŁAŃCUT -11- INT na części działki  nr ew.gr. 4535/4" - położonej przy
ul. Armii Krajowej w Łańcucie.


 Obwieszczeniezawiadamia się, że w dniu 18.03.2013 r. - dla: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0.
w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów została wydana
decyzja Burmistrza  Miasta Łańcuta - znak AR.6733.7.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach o nr ew. gr. 1078/11, 1078113, 1078/14,
1077/15, 1077/11, 1077/12, położonych w Lańcucie przy ul. Dębnik.

 Obwieszczenie-  zawiadamia się, że w dniu 8-03-2013 r. - dla Inwestora: Łańcucki Zakład
Komunalny Sp. z 0.0. ul. Traugutta 20 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie: wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
"Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej " na działkach nr 2313/40, 2314/41,
2313/42,2313/39,2313/12,2920/4,2922/2, 2920/5 w Łańcucie.


 Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 2013-03-11 r. - dla Inwestora Karpacka Spółka
Gazownictwa Sp.z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5 35-205 Rzeszów
została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.4.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego na inwestycję pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" - na działce nr 3714/4
położonej przy ul. Piłsudskiego w Łańcucie
.

 Obwieszczenie-zawiadamia się, że w dniu 4-03-2013 r. - dla Inwestora:
Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z 0.0. ul. Traugutta 20 37-100 Łańcut
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji Burmistrza
Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej " w rejonie
ul .Głowackiego na działkach nr 2176, 2233, 2232/1, 2224, 2220/6, 2220/5, 2216, 2221, 2219/5, 2247/1,
2202, 2203, 2295, 2265, 2264/6, 2264/8, 2264/9 w Łańcucie.


 Obwieszczenie-zawiadamia się, że w dniu 2013- 03- 04 - dla Inwestora:
Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta
- AR.6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.:
"Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej" - na działkach nr 1106, 1110/2 1112,1134,1105
położonych przy ul. Reymonta w Łańcucie.

 Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 04.01.2013 r. - dla Inwestora:
Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut została wydana decyzja Burmistrza Miasta
- AR.6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycji pn.:
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 67/2, 67/4,
68, 69, 70/2, 71110, 71111, 71112, 7115, 7116, 7117, 7119, 92, 93, 94, 95/4, 96/1, 96/2,
99, 100/3, 10117, 102, 193/5, 193/7, 193/8 ,19512, 229/2, 234/2, 236 ,23711, 238, 240,
243, 244, 245, 246, 24811, 248/2 249, 250/2, 25112, 252/2, 25311, 255, 256/2, 268,
555/4, 597 przy ul. Kąty w Łańcucie.


 Obwieszczenie -  zawiadamia się, że w dniu 26.02.2013 r. - na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie
Rejon Dystrybucji Energii Leżajsk ul. Polna 10 A, 37-300 Leżajsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej
napowietrzno kablowej - na terenie obejmującym nieruchomość - nr ew. gr. 3553/21, 3553/29, 3553/31, 3552/19,
3552/20, 3551/27, 3560/4, 5155/2, 519811, 5154/3, 5157110,. położone w Łańcucie przy ul. Szenwalda
i ul. T. Kościuszki.

 Obwieszczenie- zawiadamia się, że w dniu 2013- 02- 27 - dla Inwestora: P. Janina Bielec
ul. Kochanowskiego 23 P. Władysław Pelc ul. Kochanowskiego 21 37-100 Łańcut
została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.5.2013 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej"
- na działkach nr 1127, 1129/4 położonych przy ul. Kochanowskiego w Łańcucie.

 Obwieszczenie - zawiadamia się że w dniu 15.02.2013 r. - na wniosek:
Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z 0.0. ul. I. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn.: "Budowa budynku gospodarczego" - na terenie obejmującym nieruchomość /i/ - nr ew. gr. 3909/9,
3909/10, położone w Łańcucie przy ul. 3-go Maja / 20.02.2013

 Obwieszczenie - zawiadamia się że w dniu 15.02.2013 r. - na wniosek:
Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z 0.0. ul. I. Paderewskiego 5,37-100 Łańcut
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego pn.: "Budowa odcinka sieci energetycznej kablowej SN relacji: Łańcut TMR -Łańcut Szpital
oraz sieci energetycznej kablowej nN relacji: Łańcut TMR - ZK-3 Muzeum Powozownia" - na terenie
obejmującym nieruchomość /i/- nr ew. gr. 3915/2, 3915/11, 3914/2, 3909/10, 3909/9, 3909/6,
położone w Łańcucie przy ul. 3-go Maja - ul. Armii Krajowej / 20.02.2013 r.

 Obwieszczenie - zawiadamia się że w dniu 19.02.2013 r. - na wniosek:
Karpacka Spółka GazownictwaSp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5,
35-205 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie obejmującym nieruchomość /i/
- nr ew. gr. 2367/l, 2367/2, położone w Łańcucie przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego /20.02.2013

 Obwieszczenie - zawiadamia się,że w dniu 8.02.2013 r. - na wniosek: Karpacka Spółka
GazownictwaSp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5B, 35-205 Rzeszów
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"-  na terenie obejmującym nieruchomość
/i/ - nr ew. gr. 1078/11, 1078/13, 1078/14, 1077/15, 1077/11, 1077/12, położone w Łańcucie przy ul. Dębnik /12.02.2013

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 11.02.2013 r. - dla: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0.
w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów została wydana decyzja
Burmistrza Miasta Łańcuta - znak AR.6733.21.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. 
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"- na działkach o nr ew. gr. 4793/5, 4793/6, 4806/2, 4894/6, 4895/3,
położonych w Łańcucie przy ul. Traugutta / 11.02.2013

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2013- 02- 04 - dla Inwestora Karpacka Spółka
Gazownictwa Sp.z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspólna 5 35-205 Rzeszów została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.22.2012
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"
- na działkach nr 1210/2, 121111, 121113,121114,121115położonych przy ul. Głuchowskiej w Łańcucie / 05.02.2013

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 25.01.2013r. dla Inwestora: Pana Tomasza Kruk,
ul. Orzegowska 56/141-907 Bytom adres do korespondencji ul. Ogrodowa 17FI7, 41-940 Piekary Śląskie
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego pn: - Budowa wieży teleinformatycznej transmisji danych o nazwie Łańcut - 11 int
na działce nr 4535/4 położonej w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej z dn.30.01.2013r.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 23-01-2013 r. - dla Inwestora:
p . Janina Bielec ul. Kochanowskiego 23 P. P. Władysław Pelc ul. Kochanowskiego 21 37-100 Łańcut
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu
 lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach
 nr 1127,1129 przy ul. Kochanowskiego w Łańcucie z dn.25.01.2013 r.
                                         

 Obwieszczenie - zawiadamia się że w dniu 10.01.2012r. dla Inwestora:
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji Burmistrza
Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 1106, 1109, 1110/2, 1112, 1134,
1105 położonych w Łańcucie przy ul. Władysława Reymonta z dn.21.01.2013 
 r.

 Obwieszczenie -zawiadamia się że w dniu 17.01.2012r. dla Inwestora:
Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w
Rzeszowie, 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 5
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji Burmistrza
Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr 3714/4 położonej w Łańcucie
przy ul. Piłsudskiego z dn.21.01.2013 r.


  Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 08.01.2013 r. - dla Inwestora:
Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie: wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej "-
przy ul. Kąty w Łańcucie na działkach nr 67/2, 67/4, 68, 69 70/2, 71/10, 71/11, 71/12,
71/5, 71/6, 71/7, 71/9, 92, 93, 94, 95/4, 96/1, 96/2, 99, 100/3, 101/7, 102, 193/5, 193/7,
193/8, 195/2, 229/2, 234/2, 236, 237/1, 238, 240, 243, 244, 245, 246, 248/1, 248/2, 249,
250/2, 251/2, 252/2, 253/1, 255, 256/2, 268, 555/4 597  z dn. 08.01.2013

 

                                                     2012

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 21.12.2012 r. - dla Inwestora:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. w Tarnowie oddział -Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspólna 5 B 35-205 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia "- przy ul. Głuchowskiej w Łańcucie
na działkach nr 1210/2, 1211/1, 1211/3, 1211/4, 1211/5 z dn.31.12.2012


 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 21.12.2012 r. na wniosek:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspólna 5,35-205 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"
- na terenie obejmującym nieruchomość Iii - nr ew. gr. 4793/5, 4793/6,480612, 4894/6, 4895/3,
położone w Łańcucie przy ul. Traugutta z dn.31.12.2012

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 14.12.2012 r. - dla: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0.
w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5,35-205 Rzeszów
została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - znak AR.6733.20.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego pn." Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" - na dz. o nr ew. gr 
2357/4, 2079/5, 2342/2, 2341, 2340/1, 2344/1, 2342/1, 2343, 2349/4, 2365, 2364/6, 2366, 2079/4,
2371, 2417, 2386, 2387/2, 2387/1, 2372/2, 2394, 2503/1, 240111, 2403/4, 2404, 2405, 240717, 2408/5,
2495/3, 2414, 2413/3, 3178, 2453, 2452/1, 2455, 2500, 2456/3, 2456/4, 2460, 2461, 245119,
położonych w Łańcucie przy ul. J.I. Kraszewskiego, ul. M. Konopnickiej i ul. Bohaterów z dn.14.12.2012

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 14.11.2012 r. - dla Inwestora:
Miasto Łańcut Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta
- AR.6733.19.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.:
"Rozbudowa budynku kaplicy cmentarnej" - na działce nr 4730 położonej przy ul. Mościckiegow Łańcucie.
z dn.15.11.2012 r.

 Obwieszczenie -zawiadamia się, że w dniu 7.11.2012 r. - dla: Miasto Łańcut
ul. Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta
- znak AR.6733.20.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej"
- na działkach o nr ew. gr. 943/59, 943/60, 943/61, 943/62, 943/63, 943/64,
943/65, 943/66, 943/67, 943/68, 943/69, 943/70, 943/71, 979/1, 1053/24,
1053/25, 1053/26, 1053/27, 1053128, 1122/2, 1127, 1140/2, 1143, 1144/1,
1145/1, 1145/2, 1146/1, 1146/2, 1147, 1148, położonych w Łańcucie przy
ul. Kochanowskiego z dn.08.11.2012 r.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 29.10.2012 f. - dla:Miasto Łańcut
ul. Pl. Sobieskiego 18,37-100 Łańcut została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta
- znak AR.6733.18.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. gr. 1088/1, 1088/2, 1089/1, 1095/3, 1095/7,
1096, 1097/1, 1134, położonych w Łańcucie przy ul. Reymonta z dn.30.10.2012 r.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 19.10.2012 r. - na wniosek: Karpacka Spółka
Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5,
35-205 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia
- na terenie obejmującym nieruchomość - nr ew. gr. 2357/4, 2079/5, 2342/2, 2341, 2340/1, 2344/1,
2342/1, 2343, 2349/4, 2365, 2364/6, 2366,2079/4, 2371, 2417, 2386, 2387/2, 2387/1, 2372/2, 2394,
2503/1, 2401/1,2403/4,2404,2405,240717,2408/5,2495/3,2414, 2413/3, 3178, 2453, 2452/1,2455,
2500, 2456/3, 2456/4, 2460, 2461, 2451/9, położone w Łańcucie przy ul. J.1. Kraszewskiego,
ul. M. Konopnickiej i ul. Bohaterów z dn.26.10.2012 r.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2012-10-22 r. - dla Inwestora :
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspólna 5 35-205 Rzeszów została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.16.2012
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"
- na działkach nr 5103/2, 5103/9, 510211położonych przy ul. Słonecznej w Łańcucie z dn.23.10.2012 r.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2012-10-23 r. - dla Inwestora :
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5
35-205 Rzeszów została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.15.2012 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" - na działkach
nr 5103/4,części działki nr 5104/2, położonych przy ul. Słonecznej w Łańcucie z dn 23.10.2012 r
.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 8.10.2012 r. - dla Inwestora: Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzj i Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
"Rozbudowa budynku kaplicy cmentarnej" Mościckiego w Łańcucie z dn.10.10.2012 r.


 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2012-09-28 - dla Inwestora Karpacka Spółka
Gazownictwa Sp.z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. WspóJna 5 35-205 Rzeszów została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.14.2012
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"
- na działkach nr 3550/21, 3550/15 położonych przy ul. Szenwalda w Łańcucie z dn.01.10.2012 r.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 20.09.2012 r. - na wniosek:
Miasto Łańcut ul. Pl. Sobieskiego 18,37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinków sieci
kanalizacji sanitarnej - na terenie obejmującym nieruchomość nr ew. gr.943/59, 943/60,
943/61, 943/62, 943/63, 943/64,943/65, 943/66, 953/67, 943/68, 943/69, 943/70,
943/71, 979/1, 1053/24, 1053/25, 1053/26, 1053/27, 1053/28, 1122/2, 1127,1140/2, 1143,
1144/1, 1145/1, 1145/2, 1146/1, 1146/2, 1147, 1148, położone w Łańcucie przy
ul. J. Kochanowskiego. z dn.25.09.2012 r. Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 20.09.2012 r. - na wniosek:
Miasto Łańcut ul. Pl. Sobieskiego 18,37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej - na terenie obejmującym nieruchomość  nr ew. gr. 1088/1, 1088/2,
1089/1, 1095/3, 109517, 1096, 1097/1, 1134, położone w Łańcucie przy ul. Reymonta
z dn.25.09.2012 r.

 Obwieszczenie -  zawiadamia się, że w dniu 12.09.2012 r. - dla Inwestora:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. w Tarnowie Oddział -Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. WspóJna 5 B 35-205 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia "- przy ul. Słonecznej w Łańcucie
na działkach nr 5103/2,5103/9,5102/1 z dn.14.09.2012 r.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 6.09.2012 r. - dla Inwestora:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. w Tarnowie Oddział -Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspólna 5 B 35-205 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa
sieci gazowej średniego ciśnienia "- przy ul. Słonecznej w Łańcucie na działkach nr 5103/4, 5104/3
winno być 5103/4 , 5104/2 (sprostowanie wniosku - przez inwestora w dniu 14.09.2012) z dn.14.09.2012

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 6.09.2012 r. - dla Inwestora:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. w Tarnowie Oddział -Zakład Gazowniczy
w Rzeszowie ul. Wspólna 5 35-205 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia "- przy ul. Słonecznej w Łańcucie
na działkach nr 5103/4,5104/3 z dn.10.09.2012 r.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 5.09.2012 r.- dla Inwestora:Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.13.2012
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.:
"Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej" na działkach nr 3043/6, 2079/5
położonych w Łańcucie przy ul. Kraszewskiego - Cetnarskiego z dn.05.09.2012 r.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 2012-08-30 - dla Inwestora Karpacka Spółka
Gazownictwa Sp.z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5
35-205 Rzeszów została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.12.2012 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"
- na działkach nr 4648/1, 4648/2, 4596,4595/1 położonych przy ul. W.Rutkiewicz w Łańcucie.
z dn.30.08.2012 r
.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 20.08.2012 r. - dla: Karpacka Spółka Gazownictwa
Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział- Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów
została wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta - znak AR.6733.11.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - - na działkach o nr ew. gr .. 4384/6, 4384/4,
4384/3, 4382/3, 4382/2, 4379/3,4379i2, położonych w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego z dn.20.08.2012 r.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 08.08.2012r.- dla Inwestora: PGE DYSTRYBUCJA SA
z/s W LUBLINIE Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 35-065 Rzeszów została wydana decyzja
Burmistrza Miasta Łańcuta - AR.6733.10.20l2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję
pn.: "Budowa linii energetycznej kablowej 15 KV" relacji stacja trafo "Łańcut - Ogrody" - stacja trafo "Łańcut
TMR" - na działkach nr 3878/40, 3878/39, 3878/2,3864/9,3862/2,3924/3,3915/7,3915/11, 3915/2,
położonych przy ul. 3-go Maja, Kwiatowa ,Armii Krajowej w Łańcucie z dn.10.08.2012 r
.

 Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 3.08.2012 r. - dla Inwestora:Karpacka Spółka
Gazownictwa Sp.zo.o.w TarnowieOddział -Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5 35-205 Rzeszów
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia "
- przy ul. Szenwalda w Łańcucie na działkach nr 3550/21,3550/15 z dn.07.08.2012 r.

  Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 01.08.2012 r. - dla Inwestora:Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji Burmistrza Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
"Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej" na działkach nr 3043/6, 2079/5
przy ul. Kraszewskiego, Cetnarskiego w Łańcucie z dn.02.08.2012 r.

  Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 18.07.2012 r. - na wniosek:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspólna 5B, 35-205 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Łańcucie
przy ul. W.Rutkiewicz z dn.20.07.2012 r.


  Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 18.07.2012 r.dla:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspólna 5B, 35-205 Rzeszów została  wydana decyzja Burmistrza Miasta Łańcuta o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Łańcucie
przy ul.Mościckiego z dn.19.07.2012 r.

  Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 13.07.2012 r. - na wniosek:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspólna 5B, 35-205 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Łańcucie
przy ul. Piłsudskiego z dn.17.07.2012 r.

  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję pn.: 
"Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta Łańcuta 
oraz przebudowa poddasza celem zmiany sposobu użytkowania poddasza 
nieużytkowego na pomieszczenia biurowe" - na działce nr 3823/2 położonej 
przy ul. Plac Sobieskiego 18 w Łańcucie w Łańcucie.z dn.06.07.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego pn.:
" Budowa linii energetycznej kablowej 15KV relacji stacja trafo "Łańcut Ogrody" - stacja trafo 
Łańcut TMR na działkach nr 3878/40, 3878/39, 3878/2, 3864/9, 386212, 3824/3, 3915/7, 
3915/11, 3915/2 przy ul. 3-go Maja, Kwiatowa ,Armii Krajowej w Łańcucie.z dn. 29.06.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego pn.:
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Mościckiego z dn. 18.06.2012 r.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania inwestycji  celu publicznego : 
AR.6733.6.2012 z dn.04.06.2012 r.

 Obwieszczenie decyzji celu publicznego na inwestycję pod nazwą :
" Buduwa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Mościckiego z dn.11.05.2012 r
.
 
 Obwieszczenie decyzji celu publicznego na inwestycję pod nazwą :
" Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia " przy ul.Szenwalda z dn.10.05.2012 r
.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
" Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia " przy ul. Kochanowskiego z dn.19.04.2012 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Piłsudskiego/
dn.18.04.2012r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Mościckiego/
dn.06.04.2012r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Cetnarskiego/
dn.30.03.2012r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Szenwalda/
dn.21.03.2012r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Kochanowskiego/
dn.16.03.2012r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Piłsudskiego/
dn.16.03.2012r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Głuchowska/
dn.13.03.2012r
.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Mościckiego/
dn.12.03.2012r


 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Cetnarskiego/
dn.20.02.2012r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Głuchowska/
z dn.26.01.20121r.


 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Mościckiego/
z dn.26.01.20121r.

                                                                 

                                                     2011  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./linia SN ul.Podzwierzyniec/z dnia 14.10.2011 r
.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./s.w-kan.ul. Piłsudskiego/z dnia 29.09.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./s.w-kan.ul. Piłsudskiego/z dnia 25.08.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./osw. ul.Sokoła/z dnia 29.07.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./trafo ul.Sokoła/z dnia 29.07.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./osw. ul.Słoneczna/z dnia 29.07.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./osw. ul.Batorego/z dnia 29.07.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./osw. ul.Batorego/z dnia 08.07.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./osw. ul.Sloneczna_wszcz./z dnia 07.07.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./osw.ul.Sloneczna-umorz./z dnia 05.07.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./osw.ul.boczna Sokoła/ z dn.05.07.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /trafo ul.Sokoła/ z dnia 22.06.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /budynek ul.Polna/ z dnia 17.05.2011 r.


   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. / osw. ul.Mościckiego/z dnia 17.05.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. / osw. ul.Batorego/z dnia 29.04.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. / osw. ul.Sloneczna/z dnia 20.4.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kabel osw. ul.Mościckiego/z dnia 06.04.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kontener ul.Traugutta/ z dnia 06.04.2011 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /budynek ul.Polna/ z dnia 04.04.2011 r.

                                                                      2010


  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kont.tech.PTC przy E40/ z dnia 15.12.2010 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kont.tech.PTC przy E40/ z dnia 25.11.2010 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /ul. Polna, Wyszyńskiego - woda, kanal.
      gaz, oświetl./ z dnia 17.11.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kan.ul.Głuchowska/z dn.05.10.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kan.ul.3-go Maja/z dn.01.09.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kan.ul.Głuchowska/z dn.30.08.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /Stacja Polkomtel ul.AK/z dn.25.08.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /droga łącz.ul.Moscickiego-Traugutta/ 
     z dn.19.08.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /ul.Pilsudzkiego woda-gaz/ z dn.09.08.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /ul.Podzwierzyniec kan./ z dn.03.08.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /ul. Polna i Wyszyńskiego/ z dnia 29.07.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kanalizacja ul.3 Maja/ z dnia 01.07.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /TRAFO ul.Cetnarskiego/ z dnia 23.06.2010 r.

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /sieć trans.ul. Kościuszki/ z dnia 09.06.2010

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /sieć gazowa ul. Polna/ z dnia 10.05.2010

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /sieć wod-gaz ul.Piłsudskiego/z dn.30.04.2010

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /uzbroj.os.Księże Górki/z dn.30.04.2010

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kan.ul.Podzwierzyniec/ z dnia 20.04.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /TRAFO ul.Kościuszki/ z dnia 26.03.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /TRAFO ul.Cetnarskiego/ z dnia 19.03.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /bud.hali wid.-sport. przy ul.AK/ z dnia 15.03.2010 r
.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /bud.s.gaz.ul.Kościuszki/ z dnia 02.03.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
      dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /budowa sieci wod.-kan.-sanit.ul.Traugutta/
      z dnia 11.02.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /budowa sieci gaz.ul.Polna/ z dnia 04.02.2010 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /budowa hali wid.-sport/ z dnia 08.01.2010 r.


                                                                         2009

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kanalizacja ul.Polna/ z dnia 29.12.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /rozbudowa szpitala/ z dnia 20.11.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /rozbudowa ZS Nr 1/ z dnia 18.11.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kanalizacja.ul.Lipowa/ z dnia 05.11.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kanalizacja.ul.AK/ z dnia 21.10.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /Stacja pomiar.gazu/ z dnia 15.10.2009
r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kanaliz.Bażantarnia/ z dnia 15.10.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kanaliz.ul.Czarnieckiego/ z dnia 14.10.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publ. /linia Nn i Sn  ul.Piekarska/ z dnia 05.10.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kanalizacja ul.Mościckiego/ z dnia 01.10.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kanalizacja ul.Kraszewskiego/ z dnia 30.09.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publ. /parking ul.Żardeckiego
/ z dnia 21.09.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publ. /
sala gimnastyczna SP Nr3/ z dnia 11.09.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publ. /sala gimnastyczna ZS Nr1/ z dnia 11.09.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publ. /kanalizacja ul. Armii Krajowej/ z dnia 01.09.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     dotyczące decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publ. /sieć wod. i kan. deszcz. ul. Traugutta/ z dnia 24.08.2009 r
.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
     o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "rozszerzenie terenu istniejącego cmentarza komunlanego w Łańcucie przy ul. Mościckiego" z  dn.20.08.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./kan.deszcz. ul.Mościckiego / z  dn.18.08.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./kan.deszcz. ul.Czarnieckiego i Bohaterów Westerplatte / z  dn.18.08.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./kan.deszcz. ul.Kraszewskiego- Cetnarskiego / z  dn.04.08.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./l.energ. ul.Kraszewskiego/ z  dn.28.07.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./bud.kanalizacji ul.Lipowa / z  dn.23.07.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./C.M.-bud.ul.Paderewskiego/ z  dn.21.07.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Kopernika/ z  dn.21.07.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./kont.stacja pomiaru gazu kierunek Bachórz ul.Piłsudskiego / z  dn.13.07.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./parking ul.Żardeckiego / z  dn.09.07.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć nN SN ul.Piekarska / z  dn.22.06.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./kanalizacjaz przepompownią ul.Polna / z  dn.16.06.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./kanalizacja ul.Polna / z  dn.16.06.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./wodociąg ul.B.Śniadeckich/ z  dn.02.06.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./wodociąg i gazociąg  ul.Skotnik/ z  dn.02.06.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./Stacja sieci Polkomtel ul.Armii Krajowej działka nr 3878/17  z  dn.01.06.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./l.energ. F.H.U.P Domrex - Korniaktów/ z  dn.22.05.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./l.teleinfo.ul.Piłsudskiego/ z  dn.21.05.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./l.teleinfo.ul.Kraszewskiego/ z  dn.21.05.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./kanalizacja Bażantarnia/ z  dn.20.05.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./Centrum medyczne ul.Paderewskiego/ z  dn.14.05.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Kopernika/ z  dn.14.05.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa ul.Szenwalda/ z  dn.07.05.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./rozbudowa sieci TPSA ul.Pilsudskiego/ z  dn.16.04.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./wodociąg i gazociąg  ul.Skotnik/ z  dn.07.04.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./wodociąg ul.B.Śniadeckich/ z  dn.07.04.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./linia napowietrzna ul.Kraszewskiego/ z  dn.02.04.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./linia napowietrzna ul.Kraszewskiego/ z  dn.30.03.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć telekomunikacyjna ul.Kraszewskiego/ z  dn.27.03.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./ZOZ-bud.ul.Paderewskiego/ z  dn.19.03.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./kanalizacja ul.Polna / z  dn.18.03.2009 r
.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./kanalizacja ul.Polna / z  dn.04.03.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./budowa kan.deszcz.- ul.Kościuszki,Hrabska,Chopina,Krasińskiego / z  dn.10.02.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./kompleks sportowy ul.Traugutta / z  dn.09.02.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta 
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./Stacja sieci Polkontel ul.Armii Krajowej55 / z  dn.09.02.2009 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta     dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./rozbudowa ZOZ / z dn.21.01.2009 r.
                                                                        2008

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./rozbudowa MDK / z dn.31.12.2008 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./linia energ.nn ul.Traugutta/ z dn.30.12.2008 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gaz.dz.1404/2,1403/2 / z dn.18.12.2008 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./rozbud.Dom Somopomocy / z dn.15.12.2008 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./bud.socjal.stadion / z dn.20.11.2008 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./bud. linii SN & stacji trans./ z dn.19.11.2008 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./nadbudowa mdk/ z dn.04.11.2008 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
    dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./bud. sieci gaz. niskiego ciśn./ z dn.27.10.2008 r.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./bud. linii energetycznej/ z dn.24.10.2008 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./maszty ośw.Euroboiska/ z dn.15.10.2008 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./sieć gazowa nc/ z dn.12.09.2008 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./ośw.ulic/ z dn.26.08.2008 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ./kanalizacja/ z dn.26.08.2008 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
       dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu. publ. z dnia 22.08.2008 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. z dn.21.08.2008 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. z dn.21.08.2008 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. z dn.14.07.2008 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. z dn.11.07.2008 r.
 

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. z dn.08.07.2008 r.
  

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. z dn.04.07.2008 r.  
 

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. z dn.23.06.2008 r.  


  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. z dn.20.06.2008 r
.   

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. z dn.17.06.2008 r.
   

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. z dn.06.06.2008 r.
         

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. z dn.29.05.2008 r.
                                    

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.04.2008 r.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.04.2008 r
.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.04.2008 r
.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.04.2008 r
.

   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta
         dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.03.2008 r
.

 

Liczba wyświetleń | 43697
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH