BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Miasta Łańcuta  >  Rada Miasta  >  Uchwały

Uchwały Rady Miasta Łańcuta

  Nr posiedzenia Nr uchwały Data posiedzenia Data udostępnienia Wprowadził Odpowiada za zgodność z oryginałem
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/240/13  2013.10.29  2013.11.04 13:24:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/239/13  2013.10.29  2013.11.04 13:24:15  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/238/13  2013.10.29  2013.11.04 13:23:55  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania i oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych przy ul. Żeromskiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/237/13  2013.09.24  2013.10.01 18:22:06  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/236/13  2013.09.24  2013.10.01 18:21:40  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/235/13  2013.09.24  2013.10.01 18:21:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/234/13  2013.09.24  2013.10.01 18:20:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łańcut porozumienia z Powiatem Łańcuckim
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/233/13  2013.09.24  2013.10.01 18:20:30  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533R – ul. Zielona oraz drogi gminnej ul. Szenwalda w Łańcucie” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/232/13  2013.09.24  2013.10.01 18:19:32  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/231/13  2013.09.24  2013.10.01 18:19:11  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania pn.: „Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” - UTRACIŁA moc w związku z podjęciem uchwały Nr XXXIV/266/2014 Rady Miasta Łańcuta z dn.28.01.2014 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/230/13  2013.09.24  2013.10.01 18:18:46  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta Łańcuta, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/229/13  2013.09.24  2013.10.01 18:18:22  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/228/13  2013.09.24  2013.10.01 18:18:01  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/227/13  2013.09.24  2013.10.01 18:17:39  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie drogi gminnej przy Placu Sobieskiego w Łańcucie oraz sposobu ich pobierania
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/226/13  2013.09.24  2013.10.01 18:17:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łańcut, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/225/13  2013.09.24  2013.10.01 18:17:00  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia gminy Miasta Łańcuta do partnerstwa w realizacji Projektu pod nazwą „Kreatywny nauczyciel” w ramach konkursu 15/POKL/9.4/2009 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/224/13  2013.07.09  2013.07.15 09:59:28  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/223/13  2013.07.09  2013.07.15 09:59:05  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/222/13  2013.07.09  2013.07.15 09:58:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/221/13  2013.07.09  2013.07.15 09:58:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/220/13  2013.07.09  2013.07.15 09:58:00  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łańcuta.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/219/13  2013.07.09  2013.07.15 09:57:39  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/218/13  2013.06.27  2013.07.02 10:01:02  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/217/13  2013.06.27  2013.07.02 09:53:29  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/209/2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/216/13  2013.06.27  2013.07.02 09:53:04  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/215/13  2013.06.27  2013.07.02 09:52:44  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/214/13  2013.06.27  2013.07.02 09:50:37  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/213/13  2013.06.27  2013.07.02 09:50:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca Uchwałę Nr XXV/176/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w mieście Łańcut” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/212/13  2013.06.27  2013.07.02 09:49:49  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/211/13  2013.06.27  2013.07.02 09:49:28  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2012 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/210/13  2013.05.28  2013.06.04 09:15:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/209/13  2013.05.28  2013.06.04 09:15:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/208/13  2013.05.28  2013.06.04 09:15:06  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/207/13  2013.03.26  2013.03.28 10:58:44  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/206/13  2013.03.26  2013.03.28 10:58:28  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/205/13  2013.03.26  2013.03.28 10:58:09  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/204/13  2013.03.26  2013.03.28 10:57:54  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/203/13  2013.03.26  2013.03.28 10:57:39  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Chopina
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/202/13  2013.03.26  2013.03.28 10:57:22  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/201/13  2013.03.26  2013.03.28 10:56:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/200/13  2013.03.26  2013.03.28 10:55:37  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/199/13  2013.03.26  2013.03.28 10:54:33  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS).Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/198/13  2013.03.26  2013.03.28 10:53:43  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/197/13  2013.03.26  2013.03.28 10:52:57  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/196/13  2013.03.26  2013.03.28 10:51:34  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie woli współfinansowania budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/193/13  2013.02.26  2013.04.04 11:07:33  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/195/13  2013.02.26  2013.03.04 09:27:57  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/194/13  2013.02.26  2013.03.04 09:27:29  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/192/13  2013.02.26  2013.03.04 09:26:50  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/191/13  2013.02.26  2013.03.04 09:26:22  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/190/13  2013.02.26  2013.03.04 09:26:04  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/189/13  2013.02.26  2013.03.04 09:25:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego projektu „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/188/13  2013.01.22  2013.01.28 18:33:27  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
Uchwała Nr XXIV/188/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/187/13  2013.01.22  2013.01.28 18:33:04  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
Uchwała Nr XXIV/187/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/186/13  2013.01.22  2013.01.28 18:32:14  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
Uchwała Nr XXIV/186/2013 Rady Miasta Łańcut z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/185/13  2013.01.22  2013.01.28 18:31:17  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
Uchwała Nr XXIV/185/2013 Rady Miasta Łańcut z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/184/13  2013.01.22  2013.01.28 18:30:29  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
Uchwała Nr XXIV/184/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/183/13  2013.01.22  2013.01.28 18:30:01  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
Uchwała Nr XXIV/183/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/182/13  2013.01.22  2013.01.28 18:29:34  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
Uchwała Nr XXIV/182/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Łańcuta Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Łańcuta na lata 2011 – 2032
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/181/13  2013.01.22  2013.01.28 18:28:59  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
Uchwała Nr XXIV/181/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/171/12  2012.12.28  2013.01.04 10:45:28  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Łańcut realizacji zadania publicznego, polegającego na świadczeniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zaczerniu gm. Trzebownisko, usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/172/12  2012.12.28  2013.01.04 10:45:02  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/173/12  2012.12.28  2013.01.04 10:44:37  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/174/12  2012.12.28  2013.01.04 10:44:15  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/175/12  2012.12.28  2013.01.04 10:43:42  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/176/12  2012.12.28  2013.01.04 10:43:14  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/177/12  2012.12.28  2013.01.04 10:42:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2012
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/178/12  2012.12.28  2013.01.04 10:42:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/179/12  2012.12.28  2013.01.04 10:41:51  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/180/12  2012.12.28  2013.01.04 10:41:30  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
UCHYLONA Uchwałą Nr XXIV/183/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych i planistycznych dla rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego – ROF w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/159/12  2012.12.11  2012.12.20 09:15:42  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Mościckiego w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/160/12  2012.12.11  2012.12.14 17:53:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/161/12  2012.12.11  2012.12.14 17:53:27  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/162/12  2012.12.11  2012.12.14 17:53:13  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/163/12  2012.12.11  2012.12.14 17:52:58  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/164/12  2012.12.11  2012.12.14 17:52:39  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/165/12  2012.12.11  2012.12.14 17:52:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/166/12  2012.12.11  2012.12.14 17:52:10  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/167/12  2012.12.11  2012.12.14 17:51:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/168/12  2012.12.11  2012.12.14 17:51:38  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/169/12  2012.12.11  2012.12.14 17:51:10  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/170/12  2012.12.11  2012.12.14 17:50:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2012
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/152/12  2012.11.20  2012.11.28 07:41:06  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego za rok 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/153/12  2012.11.20  2012.11.28 07:40:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/154/12  2012.11.20  2012.11.28 07:40:07  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łańcut części udziałów Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/155/12  2012.11.20  2012.11.28 07:39:34  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Łańcucie, ul. Traugutta 20
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/156/12  2012.11.20  2012.11.28 07:38:39  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/157/12  2012.11.20  2012.11.28 07:38:03  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/150/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2012 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/158/12  2012.11.20  2012.11.28 07:37:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XX  XX/146/12  2012.10.30  2012.11.07 09:14:34  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XX  XX/147/12  2012.10.30  2012.11.07 09:14:04  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XX  XX/148/12  2012.10.30  2012.11.07 09:13:32  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Pokaż komentarz Pobierz plik XX  XX/149/12  2012.10.30  2012.11.07 09:12:58  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XX  XX/150/12  2012.10.30  2012.11.07 09:12:37  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca Uchwałę Nr XIX/145/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XX  XX/151/12  2012.10.30  2012.11.07 09:11:54  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca Uchwałę Nr XIX/144/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 2012 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XIX  XIX/142/12  2012.10.02  2012.10.08 10:45:18  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Pokaż komentarz Pobierz plik XIX  XIX/143/12  2012.10.02  2012.10.08 10:44:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia Regulaminów targowisk miejskich w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XIX  XIX/144/12  2012.10.02  2012.10.08 10:44:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2012
Pokaż komentarz Pobierz plik XIX  XIX/145/12  2012.10.02  2012.10.08 10:43:58  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/138/12  2012.08.31  2012.09.05 07:29:05  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Łańcucie” w ramach Priorytetu IX. POKL Działanie nr 9.1. Poddziałanie 9.1.2.
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/139/12  2012.08.31  2012.09.05 07:28:44  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/140/12  2012.08.31  2012.09.05 07:28:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2012
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/141/12  2012.08.31  2012.09.05 07:27:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XVII  XVII/135/12  2012.07.12  2012.07.13 10:33:22  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XVII  XVII/134/12  2012.07.12  2012.07.13 07:18:35  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Łańcut w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
Pokaż komentarz Pobierz plik XVII  XVII/136/12  2012.07.12  2012.07.13 07:17:22  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XVII  XVII/137/12  2012.07.12  2012.07.13 07:16:40  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/127/12  2012.06.21  2012.06.28 13:20:30  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2011 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/128/12  2012.06.21  2012.06.28 13:20:20  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/129/12  2012.06.21  2012.06.28 13:20:05  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut.
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/130/12  2012.06.21  2012.06.28 13:19:51  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łańcuta.
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/131/12  2012.06.21  2012.06.28 13:19:35  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Łańcut pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/132/12  2012.06.21  2012.06.28 13:19:07  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie przygotowania i realizacji skrzyżowania drogi krajowej nr 4 z drogą wojewódzką nr 877
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/133/12  2012.06.21  2012.06.28 13:18:41  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2012
Pokaż komentarz Pobierz plik XV  XV/120/12  2012.04.30  2012.05.08 08:20:43  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XV  XV/121/12  2012.04.30  2012.05.08 08:20:14  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XV  XV/122/12  2012.04.30  2012.05.08 08:19:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XV  XV/123/12  2012.04.30  2012.05.08 08:19:01  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca Uchwałę Nr VI/38/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 kwietnia 2011r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XV  XV/124/12  2012.04.30  2012.05.08 08:18:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20 na lata 2012-2014”
Pokaż komentarz Pobierz plik XV  XV/125/12  2012.04.30  2012.05.08 08:18:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2012
Pokaż komentarz Pobierz plik XV  XV/126/12  2012.04.30  2012.05.08 08:17:43  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przekazania skargi Marii i Władysława Sałówka Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Rzeszowie
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/113/12  2012.03.22  2012.05.08 08:17:01  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/117/12  2012.03.22  2012.05.08 08:15:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/106/12  2012.03.22  2012.03.28 08:53:27  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Działanie 8.3. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/107/12  2012.03.22  2012.03.28 08:52:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, który będzie zrealizowany, jako zadanie wnioskowane przez Miasto Łańcut do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/108/12  2012.03.22  2012.03.28 08:52:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/109/12  2012.03.22  2012.03.28 08:51:50  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dn.26.04.2012 r. Nr IX/1914/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut.
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/110/12  2012.03.22  2012.03.28 08:51:11  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2012
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/111/12  2012.03.22  2012.03.28 08:50:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/112/12  2012.03.22  2012.03.28 08:50:27  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/113/12  2012.03.22  2012.03.28 08:50:02  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/114/12  2012.03.22  2012.03.28 08:49:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/115/12  2012.03.22  2012.03.28 08:48:58  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/116/12  2012.03.22  2012.03.28 08:48:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/117/12  2012.03.22  2012.03.28 08:47:50  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/118/12  2012.03.22  2012.03.28 08:47:15  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2012 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/119/12  2012.03.22  2012.03.28 08:46:34  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XIII  XIII/100/12  2012.02.06  2012.03.07 10:13:51  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XIII  XIII/97/12  2012.02.06  2012.02.09 08:05:44  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w Powiecie Łańcuckim
Pokaż komentarz Pobierz plik XIII  XIII/98/12  2012.02.06  2012.02.09 08:05:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XIII  XIII/99/12  2012.02.06  2012.02.09 08:04:42  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Pokaż komentarz Pobierz plik XIII  XIII/101/12  2012.02.06  2012.02.09 08:03:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Pokaż komentarz Pobierz plik XIII  XIII/102/12  2012.02.06  2012.02.09 08:03:12  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik XIII  XIII/103/12  2012.02.06  2012.02.09 08:02:22  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik XIII  XIII/104/12  2012.02.06  2012.02.09 08:00:26  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2012
Pokaż komentarz Pobierz plik XIII  XIII/105/12  2012.02.06  2012.02.09 07:59:52  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miasta Łańcuta na 2012 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XII  XII/87/11  2011.12.15  2011.12.27 09:15:06  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2014.
Pokaż komentarz Pobierz plik XII  XII/88/11  2011.12.15  2011.12.27 09:14:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XII  XII/89/11  2011.12.15  2011.12.27 09:14:32  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XII  XII/90/11  2011.12.15  2011.12.27 09:14:15  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2012
Pokaż komentarz Pobierz plik XII  XII/91/11  2011.12.15  2011.12.27 09:13:55  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut
Pokaż komentarz Pobierz plik XII  XII/92/11  2011.12.15  2011.12.27 09:13:39  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XII  XII/93/11  2011.12.15  2011.12.27 09:13:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Pokaż komentarz Pobierz plik XII  XII/94/11  2011.12.15  2011.12.27 09:13:06  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
Pokaż komentarz Pobierz plik XII  XII/95/11  2011.12.15  2011.12.27 09:12:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2011
Pokaż komentarz Pobierz plik XII  XII/96/11  2011.12.15  2011.12.27 09:12:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XI  XI/77/11  2011.11.28  2011.11.30 20:31:03  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XI  XI/78/11  2011.11.28  2011.11.30 20:30:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XI  XI/79/11  2011.11.28  2011.11.30 20:30:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
Uchylona uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XI  XI/80/11  2011.11.28  2011.11.30 20:29:59  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego za rok 2012
Pokaż komentarz Pobierz plik XI  XI/81/11  2011.11.28  2011.11.30 20:29:38  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
Pokaż komentarz Pobierz plik XI  XI/82/11  2011.11.28  2011.11.30 20:29:18  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XI  XI/83/11  2011.11.28  2011.11.30 20:28:52  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Łańcuta Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Łańcuta na lata 2011-2032
Pokaż komentarz Pobierz plik XI  XI/84/11  2011.11.28  2011.11.30 20:28:29  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska
Pokaż komentarz Pobierz plik XI  XI/85/11  2011.11.28  2011.11.30 20:28:08  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/393/2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XI  XI/86/11  2011.11.28  2011.11.30 20:27:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/394/2010
Pokaż komentarz Pobierz plik X/68/11  2011.10.20  2011.10.31 08:56:37  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Łańcucie na kadencję 2012-2015
Pokaż komentarz Pobierz plik X/69/11  2011.10.20  2011.10.31 08:56:18  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łańcucie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2012-2015
Pokaż komentarz Pobierz plik X/70/11  2011.10.20  2011.10.31 08:55:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”
Pokaż komentarz Pobierz plik X/71/11  2011.10.20  2011.10.31 08:55:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20 na lata 2012-2014”
Pokaż komentarz Pobierz plik X/72/11  2011.10.20  2011.10.31 08:55:05  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta terenu tzw. „Księżych Górek”
Pokaż komentarz Pobierz plik X/73/11  2011.10.20  2011.10.31 08:54:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik X/74/11  2011.10.20  2011.10.31 08:54:08  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę Nr IV/23/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 grudnia 2010 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik X/75/11  2011.10.20  2011.10.31 08:53:38  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/387/2010
Pokaż komentarz Pobierz plik X/76/11  2011.10.20  2011.10.31 08:53:00  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2011
Pokaż komentarz Pobierz plik IX  IX/62/11  2011.09.02  2011.09.14 08:30:50  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie niewyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Pokaż komentarz Pobierz plik IX  IX/63/11  2011.09.02  2011.09.14 08:30:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Pokaż komentarz Pobierz plik IX  IX/64/11  2011.09.02  2011.09.14 08:29:42  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnienia z obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łańcut
Pokaż komentarz Pobierz plik IX  IX/65/11  2011.09.02  2011.09.14 08:28:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik IX  IX/66/11  2011.09.02  2011.09.14 08:28:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2011
Pokaż komentarz Pobierz plik IX  IX/67/11  2011.09.02  2011.09.14 08:28:01  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta Łańcuta, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe
Pokaż komentarz Pobierz plik VIII  VIII/51/11  2011.07.05  2011.07.18 10:46:39  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o kandydatach na łąwników do Sądu Rejonowego w Łańcucie i Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2012 - 2015
Pokaż komentarz Pobierz plik VIII  VIII/52/11  2011.07.05  2011.07.18 10:46:28  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Pokaż komentarz Pobierz plik VIII  VIII/53/11  2011.07.05  2011.07.18 10:45:33  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Pokaż komentarz Pobierz plik VIII  VIII/54/11  2011.07.05  2011.07.18 10:45:18  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Pokaż komentarz Pobierz plik VIII  VIII/55/11  2011.07.05  2011.07.11 15:14:27  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik VIII  VIII/56/11  2011.07.05  2011.07.11 15:14:04  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik VIII  VIII/57/11  2011.07.05  2011.07.11 15:13:35  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i zwolnienie z trybu przetargowego
Pokaż komentarz Pobierz plik VIII  VIII/58/11  2011.07.05  2011.07.11 15:13:09  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik VIII  VIII/59/11  2011.07.05  2011.07.11 15:12:34  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik VIII  VIII/60/11  2011.07.05  2011.07.11 15:11:49  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2011
Pokaż komentarz Pobierz plik VIII  VIII/61/11  2011.07.05  2011.07.11 15:11:25  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik VII  VII/40/11  2011.06.07  2011.07.14 14:25:27  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miatsa Łańcuta za rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik VII  VII/41/11  2011.06.07  2011.07.14 14:25:06  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik VII  VII/42/11  2011.06.07  2011.07.14 14:24:52  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Łańcut
Pokaż komentarz Pobierz plik VII  VII/43/11  2011.06.07  2011.07.14 14:24:37  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie ustalenia stawki opłaty
Pokaż komentarz Pobierz plik VII  VII/44/11  2011.06.07  2011.07.14 14:24:18  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik VII  VII/45/11  2011.06.07  2011.07.14 14:23:48  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Mościckiego w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik VII  VII/46/11  2011.06.07  2011.07.14 14:23:35  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów utylizacji wyrobó zawierających azbest
Pokaż komentarz Pobierz plik VII  VII/47/11  2011.06.07  2011.07.14 14:22:28  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łańcut
Pokaż komentarz Pobierz plik VII  VII/48/11  2011.06.07  2011.06.20 17:32:01  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Pokaż komentarz Pobierz plik VII  VII/49/11  2011.06.07  2011.06.20 17:31:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik VII  VII/50/11  2011.06.07  2011.06.20 17:31:35  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2011
Pokaż komentarz Pobierz plik VI  VI/30/11  2011.04.05  2011.04.14 13:44:28  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Pokaż komentarz Pobierz plik VI  VI/31/11  2011.04.05  2011.04.14 13:44:08  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej
Pokaż komentarz Pobierz plik VI  VI/32/11  2011.04.05  2011.04.14 13:43:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łańcucie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Pokaż komentarz Pobierz plik VI  VI/33/11  2011.04.05  2011.04.14 13:43:02  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
Uchwałą Nr XI/2235/2011 z dn 17.05.2011 r.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło nieważność uchwały w całości ------ w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest
Pokaż komentarz Pobierz plik VI  VI/34/11  2011.04.05  2011.04.14 13:42:34  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Pokaż komentarz Pobierz plik VI  VI/35/11  2011.04.05  2011.04.14 13:42:01  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
Pokaż komentarz Pobierz plik VI  VI/36/11  2011.04.05  2011.04.14 13:41:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Na
Pokaż komentarz Pobierz plik VI  VI/37/11  2011.04.05  2011.04.14 13:39:47  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Pokaż komentarz Pobierz plik VI  VI/38/11  2011.04.05  2011.04.14 13:39:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/396/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 października 2010 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik VI  VI/39/11  2011.04.05  2011.04.14 13:39:03  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2011
Pokaż komentarz Pobierz plik V/24/11  2011.02.24  2011.03.17 14:28:48  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik V/25/11  2011.02.24  2011.03.17 14:26:55  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Pokaż komentarz Pobierz plik V/26/11  2011.02.24  2011.03.17 14:24:29  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2011
Pokaż komentarz Pobierz plik V/27/11  2011.02.24  2011.03.17 14:22:10  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Łańcut Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016
Pokaż komentarz Pobierz plik V/28/11  2011.02.24  2011.03.17 14:21:53  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Łańcut
Pokaż komentarz Pobierz plik V/29/11  2011.02.24  2011.03.17 14:15:16  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik IV  IV/18/10  2010.12.30  2011.01.19 09:38:49  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik IV  IV/19/10  2010.12.30  2011.01.19 09:38:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik IV  IV/20/10  2010.12.30  2011.01.19 09:38:17  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut.
Pokaż komentarz Pobierz plik IV  IV/21/10  2010.12.30  2011.01.19 09:37:56  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik IV  IV/22/10  2010.12.30  2011.01.19 09:37:39  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik IV  IV/23/10  2010.12.30  2011.01.19 09:37:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik III  III/13/10  2010.12.17  2010.12.31 11:13:20  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik III  III/14/10  2010.12.17  2010.12.31 11:13:03  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Pokaż komentarz Pobierz plik III  III/15/10  2010.12.17  2010.12.31 11:12:36  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik III  III/16/10  2010.12.17  2010.12.31 11:12:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik III  III/17/10  2010.12.17  2010.12.31 11:11:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/395/2010
Pokaż komentarz Pobierz plik I/1/10  2010.12.08  2010.12.10 11:26:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik I/2/10  2010.12.08  2010.12.10 11:26:25  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik I/3/10  2010.12.08  2010.12.10 11:26:12  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik I/4/10  2010.12.08  2010.12.10 11:25:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik I/5/10  2010.12.08  2010.12.10 11:25:38  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik I/6/10  2010.12.08  2010.12.10 11:25:25  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik I/7/10  2010.12.08  2010.12.10 11:25:09  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik I/8/10  2010.12.08  2010.12.10 11:24:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik I/9/10  2010.12.08  2010.12.10 11:24:32  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik I/10/10  2010.12.08  2010.12.10 11:24:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik I/11/10  2010.12.08  2010.12.10 11:23:29  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik I/12/10  2010.12.08  2010.12.10 11:23:05  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta na kadencję 2010-2014
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIV  XLIV/390/10  2010.10.28  2010.11.15 11:03:43  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta oraz aktualności planów miejscowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIV  XLIV/391/10  2010.10.28  2010.11.15 11:03:26  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIV  XLIV/392/10  2010.10.28  2010.11.15 11:03:09  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu Uchwałą Nr XXVIII/5668/2010 z dn.30 listopada 2010 Kolegium Izby Obrachunkowej w Rzeszowie niniejsze uchwała została uchylona w całości.
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIV  XLIV/393/10  2010.10.28  2010.11.15 11:02:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIV  XLIV/394/10  2010.10.28  2010.11.15 11:02:26  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIV  XLIV/395/10  2010.10.28  2010.11.15 11:02:06  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIV  XLIV/396/10  2010.10.28  2010.11.15 11:01:46  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zawiązania przez Miasto Łańcut Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIII  XLIII/382/10  2010.09.30  2010.10.05 09:04:54  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIII  XLIII/383/10  2010.09.30  2010.10.05 09:04:29  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przygotowanie infrastruktury terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Łańcuta”
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIII  XLIII/384/10  2010.09.30  2010.10.05 09:03:43  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia przez gminę Miasto Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIII  XLIII/385/10  2010.09.30  2010.10.05 09:02:33  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Remont drogi z przebudową pobocza wzdłuż drogi powiatowej Nr 1 519R Łańcut – Podzwierzyniec – Białobrzegi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011”
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIII  XLIII/386/10  2010.09.30  2010.10.05 09:02:01  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Łańcuta” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011”
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIII  XLIII/387/10  2010.09.30  2010.10.05 09:01:08  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia dochodów podlegających gromadzeniu na wydzielonych rachunkach
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIII  XLIII/388/10  2010.09.30  2010.10.05 09:00:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XLIII  XLIII/389/10  2010.09.30  2010.10.05 09:00:15  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XLII  XLII/373/10  2010.08.19  2010.08.27 09:47:20  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Chcę, pracuję, mogę – moja droga do sukcesu” złożonego w ramach konkursu nr 14/POKL/9.1.2/2009 Poddziałanie 9.1.2, Działanie 9.1 Priorytet IX PO KL
Pokaż komentarz Pobierz plik XLII  XLII/374/10  2010.08.19  2010.08.27 09:46:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie ustanowienia hejnału dla Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XLII  XLII/375/10  2010.08.19  2010.08.27 09:45:29  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XLII  XLII/376/10  2010.08.19  2010.08.27 09:44:50  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XLII  XLII/377/10  2010.08.19  2010.08.27 09:44:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XLII  XLII/378/10  2010.08.19  2010.08.27 09:43:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Pokaż komentarz Pobierz plik XLII  XLII/379/10  2010.08.19  2010.08.27 09:42:57  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
Pokaż komentarz Pobierz plik XLII  XLII/380/10  2010.08.19  2010.08.27 09:42:11  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XLII  XLII/381/10  2010.08.19  2010.08.27 09:41:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/361/10  2010.06.28  2010.07.02 13:22:39  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/362/10  2010.06.28  2010.07.02 13:22:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/363/10  2010.06.28  2010.07.02 13:22:09  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/364/10  2010.06.28  2010.07.02 13:21:54  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/365/10  2010.06.28  2010.07.02 13:21:39  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/366/10  2010.06.28  2010.07.02 13:21:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego obejmującego „Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary z drogą krajową Nr 4 w mieście Łańcucie od strony północnej”
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/367/10  2010.06.28  2010.07.02 13:21:07  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa ulic powiatowych w Łańcucie szansą na współorganizację posiedzeń ministrów w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/368/10  2010.06.28  2010.07.02 13:20:51  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/369/10  2010.06.28  2010.07.02 13:20:37  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągania zobowiązań na realizację projektów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej Miasta Łańcuta na 2010 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/370/10  2010.06.28  2010.07.02 13:20:20  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „PSeAP – Podkarpacki system e–Administracji Publicznej
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/371/10  2010.06.28  2010.07.02 13:19:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Województwu Podkarpackiemu
Pokaż komentarz Pobierz plik XLI  XLI/372/10  2010.06.28  2010.07.02 13:19:32  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XL  XL/350/10  2010.06.08  2010.06.21 09:27:55  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XL  XL/351/10  2010.06.08  2010.06.21 09:27:38  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XL  XL/352/10  2010.06.08  2010.06.21 09:27:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/174/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 czerwca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/249/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XL  XL/353/10  2010.06.08  2010.06.21 09:27:06  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Pokaż komentarz Pobierz plik XL  XL/354/10  2010.06.08  2010.06.21 09:26:50  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XL  XL/355/10  2010.06.08  2010.06.21 09:26:35  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XL  XL/356/10  2010.06.08  2010.06.21 09:26:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasta Łańcuta i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Pokaż komentarz Pobierz plik XL  XL/357/10  2010.06.08  2010.06.21 09:26:01  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Pokaż komentarz Pobierz plik XL  XL/358/10  2010.06.08  2010.06.21 09:25:46  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łańcuta za pierwsze półrocze roku budżetowego
Pokaż komentarz Pobierz plik XL  XL/359/10  2010.06.08  2010.06.21 09:25:30  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XL  XL/360/10  2010.06.08  2010.06.21 09:24:59  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Współczesny nauczyciel kompetentny i wszechstronny” złożonego w ramach konkursu nr 15/POKL/9.4/2009, Działanie nr 9.4 Priorytetu nr IX PO KL
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIX  XXXIX/349/10  2010.04.16  2010.05.31 14:54:22  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/338/2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIX  XXXIX/345/10  2010.04.16  2010.04.19 10:47:27  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2009 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIX  XXXIX/346/10  2010.04.16  2010.04.19 10:47:08  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIX  XXXIX/347/10  2010.04.16  2010.04.19 10:46:38  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIX  XXXIX/348/10  2010.04.16  2010.04.19 10:46:12  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/329/10  2010.03.30  2010.04.02 12:07:28  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie rozwiązania Łańcucko – Leżajskiego Związku Gmin Turystycznych z siedzibą w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/330/10  2010.03.30  2010.04.02 12:07:10  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/331/10  2010.03.30  2010.04.02 12:06:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/332/10  2010.03.30  2010.04.02 12:06:38  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/333/10  2010.03.30  2010.04.02 12:06:22  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/334/10  2010.03.30  2010.04.02 12:05:44  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/335/10  2010.03.30  2010.04.02 12:05:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/336/10  2010.03.30  2010.04.02 12:05:06  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/228/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 07 lipca 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/250/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 września 2009 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/337/10  2010.03.30  2010.04.02 12:04:51  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/327/2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/338/10  2010.03.30  2010.04.02 12:04:33  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągania zobowiązań na realizację projektu o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/339/10  2010.03.30  2010.04.02 12:03:52  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągania zobowiązań na realizację projektu o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/340/10  2010.03.30  2010.04.02 12:03:29  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągnięcia kredytu
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/341/10  2010.03.30  2010.04.02 12:03:05  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/342/10  2010.03.30  2010.04.02 12:02:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyposażenia w mienie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Likwidacji z siedzibą 37-100 Łańcut, ul. Traugutta 20
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/343/10  2010.03.30  2010.04.02 12:02:20  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę o pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVIII  XXXVIII/344/10  2010.03.30  2010.04.02 12:01:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę o pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/318/10  2010.02.17  2010.03.08 10:47:57  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta .
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/317/10  2010.02.17  2010.02.23 19:47:05  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Łańcuta na lata 2010 – 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/319/10  2010.02.17  2010.02.23 19:45:47  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne w 2010 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/320/10  2010.02.17  2010.02.23 19:45:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyposażenia w mienie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Likwidacji z siedzibą 37-100 Łańcut, ul. Traugutta 20
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/321/10  2010.02.17  2010.02.23 19:44:57  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w mieście Łańcucie”
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/322/10  2010.02.17  2010.02.23 19:44:36  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/160/2008 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 30 grudnia 2008 r
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/323/10  2010.02.17  2010.02.23 19:44:11  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/324/10  2010.02.17  2010.02.23 19:43:33  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/325/10  2010.02.17  2010.02.23 19:43:07  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/326/10  2010.02.17  2010.02.23 19:42:35  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/327/10  2010.02.17  2010.02.23 19:41:42  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVII  XXXVII/328/10  2010.02.17  2010.02.23 19:41:11  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągania zobowiązań na realizację projektu o wartości przekraczającej granicę ustaloną w Uchwale Budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVI  XXXVI/308/09  2009.12.22  2009.12.29 08:49:28  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVI  XXXVI/309/09  2009.12.22  2009.12.29 08:49:07  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVI  XXXVI/310/09  2009.12.22  2009.12.29 08:48:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyposażenia w mienie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Likwidacji z siedzibą 37-100 Łańcut, ul. Traugutta 20
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVI  XXXVI/311/09  2009.12.22  2009.12.29 08:48:33  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVI  XXXVI/312/09  2009.12.22  2009.12.29 08:48:13  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVI  XXXVI/313/09  2009.12.22  2009.12.29 08:47:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2010 Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVI  XXXVI/314/09  2009.12.22  2009.12.29 08:47:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVI  XXXVI/315/09  2009.12.22  2009.12.29 08:46:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXVI  XXXVI/316/09  2009.12.22  2009.12.29 08:46:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXV  XXXV/297/09  2009.12.02  2009.12.14 14:11:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzenia terenu istniejącego cmentarza komunalnego przy ulicy Mościckiego w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXV  XXXV/298/09  2009.12.02  2009.12.04 09:28:25  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXV  XXXV/299/09  2009.12.02  2009.12.04 09:27:58  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Likwidacji w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXV  XXXV/300/09  2009.12.02  2009.12.04 09:27:36  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyposażenia w mienie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Likwidacji z siedzibą 37-100 Łańcut, ul. Traugutta 20
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXV  XXXV/301/09  2009.12.02  2009.12.04 09:27:05  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXV  XXXV/302/09  2009.12.02  2009.12.04 09:26:46  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXV  XXXV/303/09  2009.12.02  2009.12.04 09:26:13  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXV  XXXV/304/09  2009.12.02  2009.12.04 09:25:33  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pn. Miejski Zarząd Budynków
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXV  XXXV/305/09  2009.12.02  2009.12.04 09:23:07  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Humań na Ukrainie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXV  XXXV/306/09  2009.12.02  2009.12.04 09:22:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXV  XXXV/307/09  2009.12.02  2009.12.04 09:22:18  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/285/09  2009.10.29  2009.11.05 10:26:07  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łańcuta na lata 2009 – 2015
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/286/09  2009.10.29  2009.11.05 10:25:42  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie podjęcia współpracy z włoskim miastem Forza D´Agro
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/287/09  2009.10.29  2009.11.05 10:25:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul. Kraszewskiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/288/09  2009.10.29  2009.11.05 10:24:55  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul. Wałowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/289/09  2009.10.29  2009.11.05 10:24:34  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul. R Turka
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/290/09  2009.10.29  2009.11.05 10:24:13  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul. R Turka i Dąbrowskiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/291/09  2009.10.29  2009.11.05 10:23:54  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/228/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 07 lipca 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/250/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 września 2009 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/292/09  2009.10.29  2009.11.05 10:23:33  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Łańcuta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/293/09  2009.10.29  2009.11.05 10:23:05  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyposażenia w mienie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Likwidacji z siedzibą 37-100 Łańcut, ul. Traugutta 20
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/294/09  2009.10.29  2009.11.05 10:22:44  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/295/09  2009.10.29  2009.11.05 10:22:10  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIV  XXXIV/296/09  2009.10.29  2009.11.05 10:21:44  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/251/09  2009.09.29  2009.11.10 08:26:50  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością drogi koniecznej i udzieleniu bonifikaty
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/245/09  2009.09.29  2009.10.01 14:55:17  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/246/09  2009.09.29  2009.10.01 14:54:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/247/09  2009.09.29  2009.10.01 14:54:25  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/248/09  2009.09.29  2009.10.01 14:53:58  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/226/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 07 lipca 2009 r. oraz wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/249/09  2009.09.29  2009.10.01 14:53:33  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/174/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/250/09  2009.09.29  2009.10.01 14:53:08  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/228/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 07 lipca 2009 r.2005 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/252/09  2009.09.29  2009.10.01 14:51:55  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/253/09  2009.09.29  2009.10.01 14:51:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/254/09  2009.09.29  2009.10.01 14:50:49  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/255/09  2009.09.29  2009.10.01 14:50:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/256/09  2009.09.29  2009.10.01 14:49:47  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/257/09  2009.09.29  2009.10.01 14:49:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/258/09  2009.09.29  2009.10.01 14:48:42  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/259/09  2009.09.29  2009.10.01 14:48:15  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/260/09  2009.09.29  2009.10.01 14:47:44  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/261/09  2009.09.29  2009.10.01 14:47:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/262/09  2009.09.29  2009.10.01 14:46:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/263/09  2009.09.29  2009.10.01 14:46:04  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/264/09  2009.09.29  2009.10.01 14:45:34  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/265/09  2009.09.29  2009.10.01 14:45:06  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/266/09  2009.09.29  2009.10.01 14:44:37  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/267/09  2009.09.29  2009.10.01 14:44:05  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/268/09  2009.09.29  2009.10.01 14:43:36  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/269/09  2009.09.29  2009.10.01 14:43:01  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/270/09  2009.09.29  2009.10.01 14:42:34  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/271/09  2009.09.29  2009.10.01 14:42:02  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/272/09  2009.09.29  2009.10.01 14:41:36  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/273/09  2009.09.29  2009.10.01 14:40:25  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/274/09  2009.09.29  2009.10.01 14:39:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/275/09  2009.09.29  2009.10.01 14:39:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/276/09  2009.09.29  2009.10.01 14:38:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/277/09  2009.09.29  2009.10.01 14:38:20  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/278/09  2009.09.29  2009.10.01 14:37:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/279/09  2009.09.29  2009.10.01 14:37:12  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/280/09  2009.09.29  2009.10.01 14:36:32  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/281/09  2009.09.29  2009.10.01 14:35:59  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/282/09  2009.09.29  2009.10.01 14:35:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/283/09  2009.09.29  2009.10.01 14:34:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Czarnieckiego w Łańcucie”
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXIII  XXXIII/284/09  2009.09.29  2009.10.01 14:33:49  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXII  XXXII/243/09  2009.09.16  2009.10.01 14:02:47  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXII  XXXII/244/09  2009.09.16  2009.10.01 14:02:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/233/09  2009.08.20  2009.10.01 13:55:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/234/09  2009.08.20  2009.10.01 13:54:55  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/235/09  2009.08.20  2009.10.01 13:54:27  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/236/09  2009.08.20  2009.10.01 13:54:07  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie pozbawienia części drogi ul. Plac Sobieskiego w Łańcucie kategorii drogi gminnej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/237/09  2009.08.20  2009.10.01 13:53:40  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie rozpatrzenia wezwania pana Józefa Łątka do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXVIII/204/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 12 maja 2009 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/238/09  2009.08.20  2009.10.01 13:53:13  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/239/09  2009.08.20  2009.10.01 13:52:52  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/240/09  2009.08.20  2009.10.01 13:52:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/241/09  2009.08.20  2009.10.01 13:52:00  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXXI  XXXI/242/09  2009.08.20  2009.10.01 13:51:33  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/223/09  2009.07.07  2009.08.28 13:18:25  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 1 w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/226/09  2009.07.07  2009.08.11 11:36:56  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/222/09  2009.07.07  2009.07.21 12:10:52  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/224/09  2009.07.07  2009.07.20 11:57:11  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Łańcuta ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/225/09  2009.07.07  2009.07.20 11:56:49  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/227/09  2009.07.07  2009.07.20 11:55:54  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/228/09  2009.07.07  2009.07.20 11:55:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie likwidacji w celu przekształcenia budżetowych zakładów Gminy Miasto Łańcut: Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/229/09  2009.07.07  2009.07.20 11:54:58  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/230/09  2009.07.07  2009.07.20 11:54:36  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/231/09  2009.07.07  2009.07.20 11:54:05  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXX  XXX/232/09  2009.07.07  2009.07.20 11:53:20  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ropczyce
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/209/09  2009.06.17  2009.06.23 12:41:49  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/210/09  2009.06.17  2009.06.23 12:41:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/211/09  2009.06.17  2009.06.23 12:41:03  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/212/09  2009.06.17  2009.06.23 12:40:40  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/213/09  2009.06.17  2009.06.23 12:40:15  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/214/09  2009.06.17  2009.06.23 12:39:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/169/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 23 stycznia 2009 r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/215/09  2009.06.17  2009.06.23 12:39:26  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasto Łańcut w prawie własności nieruchomości zabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/216/09  2009.06.17  2009.06.23 12:39:04  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasto Łańcut w prawie własności nieruchomości zabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/217/09  2009.06.17  2009.06.23 12:38:42  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasto Łańcut w prawie własności nieruchomości zabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/218/09  2009.06.17  2009.06.23 12:38:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/219/09  2009.06.17  2009.06.23 12:37:32  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/220/09  2009.06.17  2009.06.23 12:37:04  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągnięcia kredytu
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIX  XXIX/221/09  2009.06.17  2009.06.23 12:36:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian budżetu Miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/202/09  2009.05.12  2009.05.21 09:37:01  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Miasta Łańcut na lata 2009 – 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/203/09  2009.05.12  2009.05.21 09:36:20  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Łańcut na lata 2009 – 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/204/09  2009.05.12  2009.05.21 09:35:56  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/205/09  2009.05.12  2009.05.21 09:35:36  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/206/09  2009.05.12  2009.05.21 09:35:18  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/207/09  2009.05.12  2009.05.21 09:34:56  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę nr XIV/101/2008 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zasad wydzierżawiania oraz najmu nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVIII  XXVIII/208/09  2009.05.12  2009.05.21 09:34:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/190/09  2009.04.29  2009.05.07 10:30:13  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów Spółki „Ciepłownia Łańcut” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/191/09  2009.04.29  2009.05.07 10:29:56  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/192/09  2009.04.29  2009.05.07 10:29:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2008 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/193/09  2009.04.29  2009.05.07 10:29:20  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/194/09  2009.04.29  2009.05.07 10:28:47  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca Uchwałę Nr XXV/182/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie w sprawie zmiany limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/195/09  2009.04.29  2009.05.07 10:28:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/196/09  2009.04.29  2009.05.07 10:28:09  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miasto Łańcut dotyczącego przejęcia zadań w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/197/09  2009.04.29  2009.05.07 10:27:52  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/198/09  2009.04.29  2009.05.07 10:27:35  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Łańcuta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/199/09  2009.04.29  2009.05.07 10:27:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/200/09  2009.04.29  2009.05.07 10:26:56  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVII  XXVII/201/09  2009.04.29  2009.05.07 10:26:32  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/184/09  2009.03.18  2009.03.27 15:04:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/185/09  2009.03.18  2009.03.27 15:03:57  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/186/09  2009.03.18  2009.03.27 15:03:39  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/187/09  2009.03.18  2009.03.27 15:03:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/188/09  2009.03.18  2009.03.27 15:03:07  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXVI  XXVI/189/09  2009.03.18  2009.03.27 15:02:44  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/173/09  2009.03.11  2009.03.18 09:31:32  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/174/09  2009.03.11  2009.03.18 09:30:46  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/175/09  2009.03.11  2009.03.18 09:30:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
uchylająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łańcucie na kadencję 2006-2010
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/176/09  2009.03.11  2009.03.18 09:30:16  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w mieście Łańcut” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/177/09  2009.03.11  2009.03.18 09:29:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/178/09  2009.03.11  2009.03.18 09:29:05  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/179/09  2009.03.11  2009.03.18 09:28:50  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/180/09  2009.03.11  2009.03.18 09:28:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/181/09  2009.03.11  2009.03.18 09:27:57  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/182/09  2009.03.11  2009.03.18 09:27:39  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XXV  XXV/183/09  2009.03.11  2009.03.18 09:27:18  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/172/09  2009.01.23  2009.02.03 08:46:22  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/166/09  2009.01.23  2009.02.03 08:38:40  Bożena Siuzdak  Bożena Siuzdak 
zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Gminy Miasto Łańcut
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/165/09  2009.01.23  2009.01.26 15:02:50  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/167/09  2009.01.23  2009.01.26 15:00:34  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta Łańcuta, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/168/09  2009.01.23  2009.01.26 14:58:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/169/09  2009.01.23  2009.01.26 14:56:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/170/09  2009.01.23  2009.01.26 14:53:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne w 2009r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIV  XXIV/171/09  2009.01.23  2009.01.26 14:50:58  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/160/08  2008.12.30  2008.12.31 10:08:42  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/161/08  2008.12.30  2008.12.31 10:08:23  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/162/08  2008.12.30  2008.12.31 10:07:32  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/163/08  2008.12.30  2008.12.31 10:07:06  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2008
Pokaż komentarz Pobierz plik XXIII  XXIII/164/08  2008.12.30  2008.12.31 10:06:33  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wydatków budżetu miasta Łańcuta, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/152/08  2008.12.05  2008.12.16 12:45:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2009 Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/153/08  2008.12.05  2008.12.16 12:45:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasta Łańcuta, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/154/08  2008.12.05  2008.12.16 12:45:00  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/155/08  2008.12.05  2008.12.16 12:43:58  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/156/08  2008.12.05  2008.12.16 12:43:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/157/08  2008.12.05  2008.12.16 12:43:17  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/158/08  2008.12.05  2008.12.16 12:42:55  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2008
Pokaż komentarz Pobierz plik XXII  XXII/159/08  2008.12.05  2008.12.16 12:42:36  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2009
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/138/08  2008.11.18  2008.11.21 15:14:40  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Miasto Łańcut
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/139/08  2008.11.18  2008.11.21 15:14:25  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zasad przyznawania, wstrzymywania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych udzielanych z budżetu Miasta Łańcuta zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/140/08  2008.11.18  2008.11.21 15:14:09  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zasad przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów sportowych, udzielanych z budżetu Miasta Łańcuta dla sportowców - amatorów, będących członkami klubów sportowych, za wysokie wyniki osiągane we współzawodnictwie sportowym
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/141/08  2008.11.18  2008.11.21 15:13:54  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/142/08  2008.11.18  2008.11.21 15:13:38  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/143/08  2008.11.18  2008.11.21 15:13:27  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/144/08  2008.11.18  2008.11.21 15:13:12  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/145/08  2008.11.18  2008.11.21 15:12:59  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/146/08  2008.11.18  2008.11.21 15:12:38  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/147/08  2008.11.18  2008.11.21 15:12:22  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/148/08  2008.11.18  2008.11.21 15:12:04  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/149/08  2008.11.18  2008.11.21 15:11:44  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/150/08  2008.11.18  2008.11.21 15:11:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie”
Pokaż komentarz Pobierz plik XXI  XXI/151/08  2008.11.18  2008.11.21 15:10:56  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2008
Pokaż komentarz Pobierz plik XX  XX/137/08  2008.10.21  2008.10.30 09:38:31  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008
Pokaż komentarz Pobierz plik XX  XX/136/08  2008.10.21  2008.10.30 09:38:06  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie -------> Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwałą Nr XXVI/8081/2008 z dn. 18 listopada stwierdziło nieważność przedmiotowej uchwały !
Pokaż komentarz Pobierz plik XX  XX/135/08  2008.10.21  2008.10.30 09:37:20  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XX  XX/134/08  2008.10.21  2008.10.30 09:36:59  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XIX  XIX/126/08  2008.08.25  2008.09.04 14:26:30  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia przez likwidację Oddziału Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Pokaż komentarz Pobierz plik XIX  XIX/127/08  2008.08.25  2008.09.04 14:26:15  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia przez likwidację Oddziału Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Pokaż komentarz Pobierz plik XIX  XIX/128/08  2008.08.25  2008.09.04 14:25:59  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi gminnej
Pokaż komentarz Pobierz plik XIX  XIX/129/08  2008.08.25  2008.09.04 14:25:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XIX  XIX/130/08  2008.08.25  2008.09.04 14:25:30  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XIX  XIX/131/08  2008.08.25  2008.09.04 14:25:15  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta
Pokaż komentarz Pobierz plik XIX  XIX/132/08  2008.08.25  2008.09.04 14:24:57  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2008
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/114/08  2008.06.24  2008.06.26 12:31:03  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Łańcuta na lata 2008 – 2013
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/115/08  2008.06.24  2008.06.26 12:30:44  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/116/08  2008.06.24  2008.06.26 12:30:29  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie powołania Komitetu Monitorującego realizację „Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2007-2014”
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/117/08  2008.06.24  2008.06.26 12:30:11  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/118/08  2008.06.24  2008.06.26 12:29:48  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/119/08  2008.06.24  2008.06.26 12:29:28  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę i sprzedaż nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/120/08  2008.06.24  2008.06.26 12:29:13  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/121/08  2008.06.24  2008.06.26 12:28:59  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Miasto Łańcut
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/122/08  2008.06.24  2008.06.26 12:28:24  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/123/08  2008.06.24  2008.06.26 12:28:08  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Łańcuta na rok 2008
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/124/08  2008.06.24  2008.06.26 12:27:51  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2008
Pokaż komentarz Pobierz plik XVIII  XVIII/125/08  2008.06.24  2008.06.26 12:27:35  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie miasta
Pokaż komentarz Pobierz plik XVII  XVII/113/08  2008.04.23  2008.04.28 13:02:12  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta
Pokaż komentarz Pobierz plik XVII  XVII/112/08  2008.04.23  2008.04.28 13:01:10  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2007 rok
Pokaż komentarz Pobierz plik XVII  XVII/111/08  2008.04.23  2008.04.28 13:00:45  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/110/08  2008.04.08  2008.04.10 11:14:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/109/08  2008.04.08  2008.04.10 11:14:00  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/108/08  2008.04.08  2008.04.10 11:13:29  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta Łańcuta na rok 2008
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/107/08  2008.04.08  2008.04.10 11:12:52  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Pokaż komentarz Pobierz plik XVI  XVI/106/08  2008.04.08  2008.04.10 11:12:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XV  XV/102/08  2008.03.11  2008.03.14 11:50:19  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800 MHz, w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX
Pokaż komentarz Pobierz plik XV  XV/103/08  2008.03.11  2008.03.14 11:49:58  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zmiany budżetu Miasta Łańcuta na rok 2008
Pokaż komentarz Pobierz plik XV  XV/104/08  2008.03.11  2008.03.14 11:49:41  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji przekraczających granicę ustaloną w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2008
Pokaż komentarz Pobierz plik XV  XV/105/08  2008.03.11  2008.03.14 11:49:13  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/100/08  2008.02.12  2008.02.19 13:17:26  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/92/08  2008.02.12  2008.02.19 13:15:46  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/93/08  2008.02.12  2008.02.19 13:15:08  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
skierowania do wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej p.n. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców Łańcuta”
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/94/08  2008.02.12  2008.02.19 13:14:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/95/08  2008.02.12  2008.02.19 13:13:54  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/96/08  2008.02.12  2008.02.19 13:13:36  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Łańcut dotyczącego współpracy w zakresie przygotowania projektu „System elektronicznej komunikacji dla administracji publicznej w województwie podkarpackim”
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/97/08  2008.02.12  2008.02.19 13:13:21  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
przekazania zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Miasto Łańcut
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/98/08  2008.02.12  2008.02.19 13:13:07  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/99/08  2008.02.12  2008.02.19 13:12:53  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Pokaż komentarz Pobierz plik XIV  XIV/101/08  2008.02.12  2008.02.19 13:11:55  Bogusław Dubiel  Bogusław Dubiel 
uchwalenia zasad wydzierżawiania oraz najmu nieruchomości
  Poleć stronę
Liczba wyświetleń | 43676
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH