Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta
Menu góra
Strona startowa Rada Miasta Uchwały 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 502 - BIP - Urząd Miasta Łańcuta”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

2015

Uchwała Budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2016 Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.(.pdf)

Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)
 , Zal.nr 1,2,3

Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto
Łańcut (.pdf)


Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
Łańcuta na rok 2015 (.pdf)


Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2015 (.pdf)


Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów
Gminy Miasta Łańcuta,w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe (.pdf)
 

Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta
Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok (.pdf)
,   Zal. nr1

Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok (.pdf) ,  Zal. nr1

Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi
osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut (.pdf)


Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu
pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (.pdf)
Zal.nr1

Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 2015 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Łańcuta i Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie (.pdf)


Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
Łańcuta na rok 2015 (.pdf)


Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 2015 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Podkarpackiego (.pdf)


Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 2015 r.w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji
zadania publicznego (.pdf)


Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 2015 r.w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Łańcucie, ul. Traugutta 20 (.pdf)


Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 2015 r.w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów
płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia inkasenta
i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej (.pdf)


Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
niezabudowanej (.pdf)


Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 2015 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto
Łańcut (.pdf)
  , Zal1 (.doc)Zal2 (.doc) , Zal3 (.doc)

Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 2015 r.o zmianie Uchwały Nr IX/58/2015 Rady Miasta Łańcuta
z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Miasto Łańcut, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (.pdf)

Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015 (.pdf)


Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny (.pdf),     Zal Nr 1,    Zal Nr 2,    Zal Nr 3,     Zal Nr 4


Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości (.pdf)
,   Zal Nr 1,     Zal Nr 2,     Zal Nr 3,    Zal Nr 4


Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (.pdf)


Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (.pdf)


Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r. w  sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej nr 109604 R w Łańcucie oraz drogi gminnej nr 109848 R  Krzemienica – Polna zlokalizowanej na terenie Gminy Czarna” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (.pdf)


Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r. w  sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łańcut porozumienia z Gminą Czarna (.pdf)


Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)


Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łańcucie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2016-2019 (.pdf)


Uchwała Nr X/78/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Łańcuta (.pdf)


Uchwała Nr X/77/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Miejskiego Zarządu Budynków w Łańcucie (.pdf)


Uchwała Nr X/76/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
Łańcuta na rok 2015 (.pdf)


Uchwała Nr X/75/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r.w sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty
za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości położonych  na terenie  Gminy  
Miasta  Łańcuta (.pdf) 
Zal1


Uchwała Nr X/74/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r.w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (.pdf)


Uchwała Nr X/73/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r.w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017” (.pdf)
Zal1


Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r.w  sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii
drogi gminnej (.pdf)Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r.w  sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia
części drogi gminnej kategorii drogi gminnej (.pdf)Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych (.pdf)


Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Łańcuta na lata 2015-2019 (.pdf) 
Zal1


Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na wstąpienie w poczet
członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015 (.pdf)


Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (.pdf)Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (.pdf)     Uchwała wyeliminowana z obrotu prawnego


Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.o zmianie Uchwały Nr XXVII/208/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (.pdf)


Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie tej działalności  (.pdf)


Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Łańcuta (.pdf),   Zał.nr1            Uchwała wyeliminowana z obrotu prawnego


Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)


Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Łańcut, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (.pdf)Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii
o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Łańcucie i Sądu Okręgowego w Rzeszowie (.pdf)Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r.w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (.pdf)

Uchwała VIII/55/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015 (.pdf)

Uchwała VIII/54/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie wyrażenia woli  nabycia przez Gminę Miasto Łańcut  nieruchomości gruntowej zabudowanej (.pdf)

Uchwała VIII/53/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej (.pdf)

Uchwała VIII/52/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Łańcucie (.pdf)

Uchwała VIII/51/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2015 r.o zmianie Uchwały Nr VI/38/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała VIII/50/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2015 r.w  sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała VIII/49/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2014 rok (.pdf)

Uchwała VII/48/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (.pdf)

Uchwała VII/47/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (.pdf)

Uchwała VII/46/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (.pdf)   ,    Zał.nr1

Uchwała VII/45/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Łańcucie przy ul. Mościckiego (.pdf)

Uchwała VII/44/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała VII/43/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała VII/42/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łańcut (.pdf)


Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Rzeszowie zadania własnego Gminy Miasto Łańcut dotyczącego organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym w zakresie gminnych przewozów pasażerskich na terenie Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (.pdf)

Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (.pdf)

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf), Zał.1 , Zał.2

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2015 (.pdf)

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r.o zmianie Uchwały Nr XXV/192/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r.o zmianie Uchwały Nr XXXIX/302/2014 Rady Miasta Łańcuta w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tropiciele wiedzy – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie” (.pdf)

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 marca 2015 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. (.pdf)


Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy (drogi publicznej) (.pdf)

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miasta Łańcuta w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (.pdf)

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2015 (.pdf)

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 marca 2015 r.w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania (.pdf)

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2015 (.pdf)

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2015 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf) Zał.nr1 ,  Zał.nr2

Uchwała Budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2015 Nr IV/23/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2015 r.(.pdf)

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miasta Łańcut z dnia 29 stycznia 2015r.o zmianie Uchwały Nr XV/122/2012 Rady Miasta Łańcuta
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych (.pdf)

Metryka

sporządzono
2015-02-09 przez Podinspektor Wydziału OA - Małgorzata Rzeszutek
udostępniono
2016-01-05 00:00 przez Informatyk - Bogusław Dubiel
zmodyfikowano
2016-02-01 12:38 przez Dubiel Bogusław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6336
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.