Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta
Menu góra
Strona startowa Rada Miasta Uchwały 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, bieżące, menu 556 - BIP - Urząd Miasta Łańcuta”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

2016

Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za
pobyt i wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut (.pdf)


Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)


Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2016 (.pdf)


Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Łańcuta na rok 2016 (.pdf)

Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)


Uchwała Budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2017 Nr XXIV/181/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.(.pdf)

Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)


Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (.pdf)


Uchwała Nr XXIV/178/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)


Uchwała Nr XXIV/177/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/74/2015
Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (.pdf)


Uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Łańcut, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne (.pdf)


Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta
na rok 2017 (.pdf)


Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości zabudowanej (.pdf)


Uchwała Nr XXIV/173/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie przekazania zadania w zakresie
obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut (.pdf)


Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok (.pdf)


Uchwała Nr XXIV/171/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok (.pdf)


Uchwała Nr XXIV/170/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Miasta Łańcuta na rok 2016 (.pdf)


Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 grudnia 2016 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Województwa Podkarpackiego (.pdf
)

Uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do
realizacji projektu pn.:"Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia środków finansowych na rok 2017 (.pdf)


Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łańcut do
realizacji projektu pn.:"Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - projekt l" oraz zabezpieczenia środków finansowych na rok 2017 (.pdf)


Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016 (.pdf)

Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (.pdf)


Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie określenia wzorów formularzy
deklaracji na podatek rolny (.pdf)


Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie określenia wzorów formularzy
deklaracji na podatek od nieruchomości (.pdf)


Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości (.pdf)


Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie drogi gminnej przy Placu Sobieskiego
w Łańcucie oraz sposobu ich pobierania (.pdf)


Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łańcut, udostępnionych dla przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (.pdf)


Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 10 listopada 2016 r.w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Łańcucie, ul.Traugutta 20 (.pdf)

Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 października 2016 r.w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie w celu adaptacji na mieszkania socjalne" oraz zabezpieczenia środków finansowych na rok 2017(.pdf)

Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 października 2016 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut(.pdf)

Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 października 2016 r.w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Żłobek Miejski Nr 2 w Łańcucie"(.pdf)

Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 października 2016 r.w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Żłobek Miejski Nr1 w Łańcucie"(.pdf)

Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 września 2016 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 września 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
Łańcuta na rok 2016 (.pdf)


Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 września 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych (.pdf)


Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 września 2016 r.w sprawie sprawienia przez Miasto Lańcut pogrzebu
osobom zmarłym oraz pochówku dzieci martwo urodzonych i zmarłych po urodzeniu (.pdf)


Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 września 2016 r.w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku
o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta"(.pdf)

Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 lipca 2016 r.w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach (.pdf)


Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 lipca 2016 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Łańcuta (.pdf)


Uchwała Nr XX/147 /2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 lipca 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
Łańcuta na rok 2016 (.pdf)


Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 lipca 2016 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Łańcuckiego (.pdf)


Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 lipca 2016 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (.pdf)

Uchwała Nr XIX/144/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 14 lipca 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną przy ulicy Plac Sobieskiego (.pdf)

Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 14 lipca 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych (.pdf)

Uchwała Nr XIX/142/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 14 lipca 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2016 (.pdf)

Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 14 lipca 2016 r.w sprawie przyjęcia przez Miasto Lańcut dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (.pdf)

Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 14 lipca 2016 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łańcuta na lata 2016-2019 (.pdf)

Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
Łańcuta na rok 2016 (.pdf)


Uchwała Nr XVIII/138/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XVIII/137 /2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2016 r.w sprawie zasad ustalania diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2016 r.o zmianie Uchwały Nr XV/122/2012 Rady Miasta
Łańcuta w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wieiomieszkaniowych (.pdf)


Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2016 r.w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Łańcuta (.pdf)


Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2016 r.w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Lańcuta (.pdf)


Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 23 czerwca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2015 rok (.pdf)

Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 kwietnia 2016 r.w sprawie rozbiórki pomnika zlokalizowanego
przy ulicy Rynek w Łańcucie (.pdf)


Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 kwietnia 2016 r.w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy
Miastem Łańcut a Powiatem Łańcuckim (.pdf)


Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 kwietnia 2016 r.o przyznaniu dotacji z budżetu Miasta Łańcuta
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków (.pdf)


Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 kwietnia 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
Łańcuta na rok 2016 (.pdf)

Uchwała Nr XVI/128/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta
Łańcuta na rok 2016 (.pdf)


Uchwała Nr XVI/127/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (.pdf)


Uchwała Nr XVI/126/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
Podkarpackiemu (.pdf)


Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lańcut (.pdf)

Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pornocy Społecznej w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.(.pdf)


Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC (.pdf)


Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2016 (.pdf)Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Miasto Łańcut na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 (.pdf)Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu
pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (.pdf)


Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku
o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Poprawa jakości środowiska Miasta Łańcuta poprzez zabiegi rekultywacyjne terenów zielonych",określonego w Studium Wykonalności (.pdf)


Uchwała Nr XIV/117/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2016 (.pdf)

Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XIV/115/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie upoważnienia Zarządu Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (.pdf)

Uchwała Nr XIV/113/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie powierzenia Łańcuckiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie miasta Łańcuta do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC (.pdf)

Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/89/2015 Rady
Miasta Łańcuta z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XIV/110/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia
części drogi gminnej kategorii drogi gminnej (.pdf)

Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia
drogi gminnej kategorii drogi gminnej (.pdf)

Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Łańcucie, ul. Traugutta 20 (.pdf)


Uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie przyjęcia przez Miasto Lańcut dokumentu
pn. Strategia Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (.pdf) 
Zal1, Zal1a, Zal1b , Zal1c
Metryka

sporządzono
2016-03-01 przez Podinspektor Wydziału OA - Małgorzata Rzeszutek
udostępniono
2017-01-02 00:00 przez Informatyk - Bogusław Dubiel
zmodyfikowano
2017-01-02 10:32 przez Dubiel Bogusław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4376
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.