Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta
Menu góra
Strona startowa Rada Miasta Uchwały 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, bieżące, menu 777 - BIP - Urząd Miasta Łańcuta”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

2020

Uchwała Nr XXXIV/221/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXXIV/220/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/219/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2021 NR XXXIII/218/2020 RADY MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 18 grudnia 2020 r. (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/217/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2020.(.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/216/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/215/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/214/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu
Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023” (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/213/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz
warunków i sposobu ich przyznawania (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/212/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z Gminy Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/211/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021- 2026 (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/210/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021rok (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/209/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (.pdf)

Uchwała Nr XXXIII/208/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania na terenie miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXXII/207/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXXII/206/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Łańcut na lata 2020-2025 (.pdf)

Uchwała Nr XXXII/205/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji (.pdf)

Uchwała Nr XXXII/204/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łańcut na lata 2021 - 2026 (.pdf)

Uchwała Nr XXXII/203/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Miasto Łańcut na lata 2021 - 2023 (.pdf)

Uchwała Nr XXXII/202/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasto Łańcut na lata 2021 - 2026 (.pdf)

Uchwała Nr XXXI/201/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXXI/200/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w trybie przetargu (.pdf)

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2023 dokument dostosowany do wytycznych WCAG 2.1 (.pdf)

Uchwała Nr XXXI/199/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/191/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2023 (.pdf)

Uchwała Nr XXX/198/2020   Rady   Miasta   Łańcuta  z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łańcuta  (.pdf)


Uchwała Nr XXX/197/2020   Rady   Miasta   Łańcuta  z dnia 9 września 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łańcuta  (.pdf)

Uchwała Nr XXX/196/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 9 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego (.pdf)

Uchwała Nr XXX/195/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 9 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego (.pdf)

Uchwała Nr XXX/194/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 9 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr XXX/193/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXX/192/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXX/191/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2023 (.pdf)

Uchwała Nr XXX/190/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Łańcut dokumentu pn.: Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXX/189/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasto Łańcut, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe (.pdf)

Uchwała Nr XXX/188/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lańcuta Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/187/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/186/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 1ipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów i miejsc postojowych, sposobu pobierania opłat oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Łańcuta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/185/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów Gminy Miasto Łańcut, w których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie realizuje zadania statutowe (.pdf)  Uchwała wyeliminowana z obrotu prawnego


Uchwała Nr XXIX/184/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/183/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/182/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/181/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/180/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łańcut na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXIX/179/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniaJąca uchwałę Rady Miasta Łańcuta Nr XIV/101/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXVII/178/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia Łańcuckiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego gminy - realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (.pdf)

Uchwała Nr XXVIII/177/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie przetargu (.pdf)

Uchwała Nr XXVIII/176/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (.pdf)

Uchwała Nr XXVIII/175/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Łańcut, w roku szkolnym 2020/2021 (.pdf)

Uchwała Nr XXVII/174/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie przetargu (.pdf)

Uchwała Nr XXVII/173/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXVII/172/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Łańcuta za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Łańcuta za 2019 rok (.pdf)

Uchwała Nr XXVII/171/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXVI/170/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXVI/169/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr:XXIX/547/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łańcut oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XXVI/168/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr IX/69/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Łańcuta strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru (.pdf)

Uchwała Nr XXVI/167/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XXVI/166/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXVI/165/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu radnego (.pdf)

Uchwała Nr XXV/164/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXV/163/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXV/162/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok, na zadanie pn."Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy" (.pdf)

Uchwała Nr XXV/161/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok, na zadanie pn."Wymiana źródła ciepła na terenie ROF (.pdf)

Uchwała Nr XXV/160/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego placu targowego przy ul. Cetnarskiego - Piłsudskiego w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XXV/159/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXV/158/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (.pdf)

Uchwała Nr XXV/157/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (.pdf)

Uchwała Nr XXV/156/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łańcut na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXV/155/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut (.pdf)

Uchwała Nr XXIV/154/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXIV/153/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXIV/152/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 27lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu (.pdf)

Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/185/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  położonych na terenie Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (.pdf

Uchwała Nr XXII/149/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXII/148/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (.pdf)

Uchwała Nr XXII/147 /2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (.pdf)

Uchwała Nr XXII/146/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/185/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXII/145/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (.pdf)

Uchwała Nr XXII/144/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za za jecie pasa drogowego dróg publicznych i innych będących w zarządzie Miasta Łańcuta (.pdf)

Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Łańcuta strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej
i sposobu ich poboru (.pdf)

Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pn. Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zagospodarowania przestrzennego w Łańcucie (.pdf)

Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany mieJscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw."Księżych Górek" w Łańcucie (.pdf)

Metryka

sporządzono
2020-02-05 przez Insp.Wydz.OA - Małgorzata Rzeszutek
udostępniono
2021-09-09 00:00 przez Dubiel Bogusław
zmodyfikowano
2021-09-09 07:35 przez Dubiel Bogusław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3622
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.